Author: Dorota Kaniewska
Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6926-1415
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 91-111
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.05
PDF: ppk/50/ppk5005.pdf

In discussions about the need of transition from informal relationships (especially same-sex relationships) to structures regulated by normative standards, various arguments of axiological and sociological nature clash. The problems affecting children, which are a direct consequence of their parents’ decision to apply institutions not regulated by Polish law, play a significant role in this debate. The analysis of the case-law concerning the issue, indicated in the title of the article, leads to the conclusion that currently the Supreme Administrative Court tries to compensate for the lack of appropriate normative regulations by legal interpretation, which reflects the welfare of the child to the greatest extent, referring to the provisions of the Convention on the Rights of the Child and article 72 of the Constitution of the Republic of Poland. However, the adopted solution does not guarantee that there will be no future problems, which may have a significant negative impact on the legal situation of children whose parents decided to live in same-sex relationships.

Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego oraz transkrypcja aktów urodzenia dzieci, których rodzice pozostają w związkach jednopłciowych. Analiza orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

W dyskusjach dotyczących konieczności przejścia od niesformalizowanych związków partnerskich (szczególnie tworzonych przez osoby tej samej płci) do struktur uregulowanych przy pomocy normatywnych standardów, ścierają się różnorodne argumenty natury aksjologicznej i socjologicznej. Szczególne miejsce w tej debacie powinny zajmować problemy dotykające dzieci, stanowiące bezpośrednią konsekwencję decyzji ich rodziców o skorzystaniu z instytucji nieregulowanych przez prawo polskie. Analiza orzecznictwa dotyczącego wskazanej w tytule artykułu problematyki prowadzi do wniosku, że obecnie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) brak stosownych uregulowań normatywnych rekompensuje wykładnią możliwie jak najbardziej uwzględniającą dobro dziecka. Przyjęte rozwiązanie nie gwarantuje jednak niewystąpienia w niedalekiej przyszłości innych problemów, które w znaczny sposób mogą negatywnie oddziaływać na sytuację prawną dzieci, których rodzice zdecydowali się na życie w związkach jednopłciowych.

REFERENCES:

Literature:

 • Ereciński T., Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów
  państw obcych, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. V, red. T. Ereciński,
  Warszawa 2010.
 • Kalisz A., Klauzula moralności (publicznej) w prawie polskim i europejskim – jako przykład
  regulacyjnej, ochronnej oraz innowacyjnej funkcji prawa, „Principia. Pisma koncepcyjne
  z filozofii i socjologii teoretycznej” 2013, t. LVII.
 • Leszczyński L., Generalne klauzule odsyłające – ujęcie teoretycznoprawne,,,Annales Universitati
  Mariae Curie-Skłodowska, sectio G” 2016, t. LXIII.
 • Łętowska E., Woleński J., Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP
  z 1997 r.,,,Państwo i Prawo” 2013, nr 6.
 • Nowicka A., Klauzula porządku publicznego w prawie prywatnym międzynarodowym,
  [w:] Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, red. J. Poczobut,
  Warszawa 2013.
 • Nowicka A., Normatywne ujęcie klauzuli porządku publicznego, [w:] Prawo prywatne
  międzynarodowe. Komentarz, red. J. Poczobut, Warszawa 2017.
 • Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2016.
 • Pilich M., Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia
  podstawowe, Warszawa 2015.
 • Wilejczyk M., Integralna filozofia prawa Ronalda Dworkina a problem klauzul generalnych.
  Klauzule generalne jako odesłania wewnątrzsystemowe,,,Państwo i Prawo” 2019, nr 2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart