Author: Paweł Bucoń
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4413-2588
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 113-130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.06
PDF: ppk/50/ppk5006.pdf

The article is devoted to the problem of the support for the family by public authorities in the light of the provisions of the Constitution of the Republic of Poland. The article discusses the essence of the family, the good of the family as a constitutional value, the right of a family in a difficult material and social situation to special help from public authorities and the issue of help given to the mother before and after childbirth (Article 71 of the Constitution). According to the author, the Constitution creates sufficient grounds for providing support by public authorities to families which require such support. In this respect, the key issue is the requirement to take into account the good of the family in the state’s social and economic policy. However, the final shape and scope of assistance is determined by law.

Konstytucyjne podstawy wspierania rodziny przez władze publiczne w Polsce

Artykuł jest poświęcony problemowi wsparcia rodziny przez władze publiczne na tle przepisów Konstytucji RP. W artykule została omówiona istota rodziny, dobro rodziny jako wartość konstytucyjna, prawo rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych oraz kwestia pomocy udzielanej matce przed i po urodzeniem dziecka (art. 71 Konstytucji). Zdaniem autora Konstytucja tworzy wystarczające podstawy do udzielania pomocy przez władze publiczne rodzinom, które takiej pomocy wymagają. Kluczowe znaczenie odgrywa pod tym względem nakaz uwzględniania dobra rodziny w prowadzonej przez państwo polityce społecznej i gospodarczej. Jednakże ostateczny kształt i zakres pomocy określany jest w drodze ustawy.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Banaszkiewicz B., „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”. O niektórych implikacjach
  art. 18 Konstytucji RP, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 3.
 • Borysiak W., Komentarz do art. 71, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I: Art. 1–86, red.
  M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Dobrowolski M., Status prawny rodziny w świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 4.
 • Garlicki L., Derlatka M., Komentarz do art. 71, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  Komentarz, t. II: Art. 30–86, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Grzejdziak A., Prawo do wychowania w rodzinie, [w:] Prawa i wolności obywatelskie
  w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2016.
  Kowalski G., Założenia prawa rodzinnego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, red. P. Kasprzyk, P. Wiśniewski, Lublin 2009.
 • Mączyński A., Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego, [w:] Państwo prawa i prawo
  karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. I, red. P. Kardas, T. Sroka,
  W. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Mączyński A., Prawo do zawarcia małżeństwa w świetle Konstytucji RP, [w:] Prawo
  do małżeństwa na progu XXI wieku, red. K. Motyka, Lublin 2016.
 • Mizerski R., O standardzie praw związków jednopłciowych z punktu widzenia orzecznictwa
  strasburskiego, [w:] Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku, red. K. Motyka,
  Lublin 2016.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.
 • Pawliczak J., Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo, Warszawa 2014.
 • Smyczyński T., Rodzina i prawo rodzinne w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo”
  1997, z. 11–12.
 • Sobczyk P., Małżeństwo i rodzina w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego: Art. 18,
  48 i 71 Konstytucji RP, [w:] Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie
  kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks.
  prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008.
 • Strus Z., Znaczenie artykułu 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Palestra” 2014, nr 9.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
  1997 r., Warszawa 2008.
 • Zięba-Załucka H., Stecko S., Prawo do pomocy społecznej i ochrona rodziny, [w:] Wolności
  i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP z 1997 roku, red.
  H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2018.
 • Zubik M., Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny”
  2007, nr 2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart