Author: Robert Kropiwnicki
Institution: Sejm RP
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6886-1101
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 145-162
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.08
PDF: ppk/50/ppk5008.pdf

The article is concerned with the commission phase of works on the motion for consti- tutional liability which is initiated by the Marshall of Sejm handing over the preliminary motion to the Constitutional Liability Commission, and finished with Sejm or the National Assembly debating its summary. The task of the Commission is to debate the pre- liminary motion, gather evidence, interrogate witnesses and submit the summary of its work. The Commission is obliged to recommend prosecutors that shall represent Sejm before the State Tribunal.

Komisyjna faza prac nad wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej

Artykuł dotyczy komisyjnego etapu prac nad wnioskiem o pociągnięcie do odpowie- dzialności konstytucyjnej, które rozpoczyna się przekazaniem wniosku wstępnego przez Marszałka Sejmu do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a kończy rozpatrze- niem przez Sejm lub Zgromadzanie Narodowe jej sprawozdania. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie wniosku wstępnego, zgromadzenie dowodów, przesłuchanie świadków i przedłożenie sprawozdania ze swojej pracy. Komisja zobowiązana jest również do re- komendowania oskarżycieli, którzy będą reprezentowali Sejm przed Trybunałem Stanu.

REFERENCES:

Literature:

 • Grabowska S., Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych
  państwach europejskich, Toruń 2012.
 • Grabowska S., W sprawie rozumienia immunitetu oraz odpowiedzialności konstytucyjnej
  winy i kary Prezydenta RP, [w:] Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa
  z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej, red. M. Kłopocka-Jasińska, M. Fili-
  powska-Tuthill, Warszawa 2018.
 • Grajewski K., Odpowiedzialność posłów senatorów na tle zasady mandatu wolnego, War-
  szawa 2009.
 • Kowalska M., Odpowiedzialność członków egzekutywy przed Trybunałem Stanu w III Rze-
  czypospolitej Polskiej, Lublin 2018.
 • Kruszyński P., Bieńkowska B., Opinia prawna dotycząca wykładni przepisu art. 7 ustawy
  o Trybunale Stanu (analiza zwrotu „wszczyna postępowanie”), dokument w materia-
  łach komisji dotyczących postępowania o pociągnięcie do odpowiedzialności kon-
  stytucyjnej Jarosława Kaczyńskiego.
 • Odrowąż-Sypniewski W., Odpowiedzialność konstytucyjna członków organów kolegial-
  nych, [w:] Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zagad -
  nienia systemowe, red. M. Królikowski, W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2007.
 • Odrowąż-Sypniewski W., opinia prawna na temat wykładni art. 7 ustawy o Trybuna-
  le Stanu (analiza wyrażenia „wszczyna postępowanie”), dokument w materiałach ko-
  misji dotyczących postępowania o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyj-
  nej Jarosława Kaczyńskiego.
 • Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce, „Studia prawnicze” 1983, z. 2 (76).
 • Steinborn S., Model postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, [w:]
  Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zagadnienia systemo-
  we, red. M. Królikowski, W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2007.
  Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustro-
  jowej, Toruń 2004.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart