Author: Joanna Juchniewicz
E-mail: joanna.juchniewicz@uwm.edu.pl
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7837-0963
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 59-69
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.04
PDF: ppk/51/ppk5104.pdf

The Constitution provides the possibility of appointing the ministers in two categories – ministers in charge of the government administration department and ministers per- forming tasks assigned by the President of the Council of Ministers. The conditions for holding the office define the rights and duties of a minister. While analyzing them, it is necessary to highlight those resulting from the fact that ministers are members of the collective executive body as well as those related to the exercise of office. The status of “departmental” ministers and that of ministers without portfolio are equivalent with- in the cabinet. The Act on the Council of Ministers does not define separate rights, does not impose separate obligations resulting from membership in the Council of Ministers, and the obligations toward the Sejm and its bodies remain the same.

Prawa i obowiązki ministra – członka Rady Ministrów

Konstytucja przewiduje możliwość powołania dwóch kategorii ministrów – ministrów kierujących działem administracji rządowej oraz ministrów wykonujących zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów. Analizując prawa i obowiązki ministrów moż- na wskazać te, które wynikają z członkostwa w Radzie Ministrów, a także wynikające ze sprawowania urzędu. W sferze praw i obowiązków pozycja ministrów „resortowych” oraz ministrów „bez teki” jest równorzędna. Ustawa o Radzie Ministrów nie określa od- rębnych praw, nie nakłada odrębnych obowiązków z tytułu członkostwa w Radzie Mini- strów, jednakowe pozostają również obowiązki wobec Sejmu i jego organów.

REFERENCES:

Literature:

 • anaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2009.
  Bożek M., Rada Ministrów, [in:] Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, ed.
  R.M. Małajny, Warsaw 2013.
 • Brzozowski W., Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona, Warsaw 2016.
  Dostatni G., Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania,
  Warsaw 2011.
 • Dudek D., Komentarz do art. 147, [in:] Konstytucja RP, t. II: Komentarz do art. 87–243,
  eds. M. Safjan, L. Bosek, Warsaw 2016.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warsaw 2017.
 • Grzybowski M., Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania struktury rządu a prakty-
  ka ustrojowa, [in:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne
  a praktyka ustrojowa, ed. M. Grzybowski, Warsaw 2006.
 • Juchniewicz J., Prawnoustrojowy status ministra członka Rady Ministrów, Toruń 2018.
 • Juchniewicz J., Rada Ministrów, [in:] Administracja rządowa w Polsce, ed. M. Chmaj,
  Warsaw 2012.
 • Kulesza M., Barbasiewicz A., Gabinety polityczne w polskim ustroju administracyjnym,
  [in:] Gabinety polityczne narzędzie skutecznego rządzenia, eds. D. Bach-Golecka, Cra-
  cov–Nowy Sącz 2007.
 • Kulig A., Rada Ministrów, [in:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, ed. P. Sar-
  necki, Warsaw 1999.
 • Leszczyńska K., Tryb pracy Rady Ministrów w latach 1989–2001, „Przegląd Sejmowy”
  2006, No. 1.
 • Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
 • Pytlik B., Naczelne organy władzy w projektach Konstytucji III Rzeczypospolitej Polsk-
  iej, Warsaw 2005.
 • Sarnecki P., Komentarz do art. 10, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, eds. L. Gar-
  licki, M. Zubik, Warsaw 2016.
 • Trzciński J., Pojęcie konstytucyjnego organu państwa socjalistycznego (na tle Konstytuc-
  ji PRL), Wrocław 1974.
 • Zubik M., Wybrane problemy dotyczące statusu prawnego Marszałka Sejmu, „Przegląd
  Sejmowy” 2002, No. 4.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart