Author: Grzegorz Pastuszko
E-mail: grzegorz.pastuszko@onet.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1494-6409
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 83-95
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.06
PDF: ppk/51/ppk5106.pdf

This article provides an analysis of selected problems regarding the mechanism for con- vening sessions of the Sejm by its Marshal. The author criticizes the adopted legal solu- tions, first of all paying attention to the excessive strengthening of the role of the chair- man of the first chamber of parliament in this respect. In his opinion, doubts must be raised by the fact that under the regulations, the right to convene meetings of the Sejm has got only the Marshal, whereas such entities such like parliamentary factions, as well as the President and the government, are formally deprived of it. In addition, he also shows the dilemmas that may arise in the course of applying those provisions in systemic practice. M. in here, he indicates the problem of setting dates of a sitting of the Sejm, in- viting guests and the situation when a sitting cannot be convened for objective reasons.

Wokół problematyki zwoływania posiedzeń Sejmu

Niniejszy artykuł zawiera analizę wybranych zagadnień związanych z problematyką zwo- ływania posiedzeń Sejmu przez jego Marszałka. Autor krytykuje w nim przyjęte rozwią- zania prawne, zwracając uwagę przede wszystkim na nadmierne wzmocnienie w tym zakresie roli przewodniczącego pierwszej izby parlamentu. Jego zdaniem wątpliwości musi budzić fakt, że na gruncie postanowień regulaminowych prawo do skutecznego zwoływa- nia posiedzeń Sejmu ma jedynie Marszałek, a nie dysponują nim podmioty takie jak frak- cje parlamentarne, a także Prezydent i rząd. Obok tego wskazuje on również na dylematy jakie mogą się pojawić w toku stosowania rzeczonych przepisów w praktyce ustrojowej. Sygnalizuje on m. in. tutaj problem ustalania terminu posiedzenia Sejmu, zapraszania gości oraz sytuacji, gdy posiedzenie nie może zostać zwołane z przyczyn obiektywnych.

REFERENCES:

Literature:

 • Czarny P., Naleziński B., Organ of the Sejm of the Republic of Poland, Warsaw 2002.
  Demokracja w Polsce po 2015 r., ed. D. Plecka, Toruń 2018.
 • Garlicki L., Commentary on Art. 109, note No. 8, [in:] Constitution of the Republic of Po-
  land. Commentary, ed. L. Garlicki, vol. 2, Warsaw 2000.
 • Koksanowicz G., Legal model of the leadership of the Sejm in the light of the Constitution
  of April 2, 1996, Lublin 2014.
 • Kudej M., Amendments to the Sejm regulations made on 4 September and 28 October 1997,
  “Przegląd Sejmowy” 1998, No. 3.
 • Leksykon wiedzy politologicznej, eds. J. Marszałek-Kawa, D. Plecka, Toruń 2018.
 • Marszałek-Kawa J., O konieczności zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Refleks-
  je wokół toczącej się debaty konstytucyjnej, [in:] W kręgu historii, politologii i edukac-
  ji. Studia i szkice dedykowane profesorowi Witoldowi Wojdyle, eds. Z. Karpus, G. Ra-
  domski, M. Strzelecki, Toruń 2012.
 • Pastuszko G., Procedure for determining the agenda for meetings of the Sejm of the Repub-
  lic of Poland, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, No. 5.
 • Patyra S., Acts pursuant to a law in the Polish constitutional order. Tradition and the pres-
  ent day, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, No. 2.
 • Sarnecki P., Commentary on Art. 171 of the Sejm Rules of Procedure, [in:] Commentary
  to the Sejm Rules of Procedure of the Republic of Poland, A. Szmyt, Warsaw 2018.
 • Sarnecki P., Commentary on Art. 173 of the Sejm Rules of Procedure, [in:] Commentary
  to the Sejm Rules of Procedure of the Republic of Poland, ed. A. Szmyt, Warsaw 2018.
 • Sarnecki P., Functions and structure of the parliament according to the new Constitution,
  “State and Law” 1997, No. 11.
 • Szmyt A., Managing breaks in the proceedings and adjourning the sitting of the Sejm, [in:]
  Elements of Sejm practice under the Constitution of the Republic of Poland (1997–2007),
  ed. A. Szmyt, Gdańsk 2008.
 • Zubik M., Internal Organization of the Sejm of the Republic of Poland, Warsaw 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart