Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Łukasz Buczkowski
E-mail: lxb@wp.pl
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0147-4721
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 125-143
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.09
PDF: ppk/51/ppk5109.pdf

The aim of the article is to present recent amendments to the Electoral Code respect- ing constitutional right to a court and to describe some selected proposals for chang- es within the Polish electoral law, which – despite the fact that they were formulated by the doctrine of constitutional law and were raised in the legislative process – in cer- tain cases have not yet been reflected in subsequent amendments to the Electoral Code. The analysis included the admissibility of bringing an appeal to the court against the decisions of the National Electoral Commission and some cyclical demands to abol- ish the election silence. The assessment of the indicated issues was made in the light of the science of law, the decisions of the Constitutional Court and the proposed amend- ment bills to the electoral law.

Osiągnięcia i wyzwania współczesnego polskiego prawa wyborczego

Celem artykułu jest przybliżenie ostatnich zmian prawa wyborczego, zmierzających do zagwarantowania konstytucyjnego prawa do sądu oraz respektowania zakazu za- mykania drogi sądowej, w odniesieniu do wybranych instytucji regulowanych prze - pisami Kodeksu wyborczego. W omawianym zakresie analizie poddano również te spośród przepisów wyborczych, w stosunku do których postulowane przez doktry- nę i podnoszone w procesie legislacyjnym propozycje zmian nie zostały dotychczas wprowadzone. Rozważania koncentrują się wokół dopuszczalności zaskarżenia de- cyzji Państwowej Komisji Wyborczej do sądu oraz cyklicznie zgłaszanych postulatów zniesienia ciszy wyborczej. Oceny omawianych instytucji dokonano w świetle poglą- dów nauki prawa, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz wnoszonych projektów zmian ustawodawczych.

REFERENCES:

Literature:

 • Balicki R., Cisza wyborcza to fikcja, ale gdy ją złamiesz, słono zapłacisz, „Gazeta Wrocławska”
  (October 7, 2011), http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/459486,cisza-wyborcza-
  to-fikcja-ale-gdy-ja-zlamiesz-slono-zaplacisz,id,t.html (18.03.2019).
 • Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warsaw 2014.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2009.
 • Bartoszewicz M., Kilka uwag o ciszy wyborczej, [in:] Aktualne problemy prawa wyborcze-
  go, eds. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja- Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
 • Borski M., Granice agitacji wyborczej w kodeksie wyborczym, [in:] Aktualne problemy pra-
  wa wyborczego, Zielona Góra 2015.
 • Dauter B., Art. 218; Art. 432, [in:] Kodeks wyborczy. Komentarz, eds. K.W. Czaplicki,
  A. Kisielewicz, J.S. Jaworski, F. Rymarz, B. Dauter, Warsaw 2014.
 • Dudek D., Zasada ochrony wolności i praw człowieka, [in:] Zasady ustroju III Rzeczypo-
  spolitej Polskiej, ed. D. Dudek, Warsaw 2009.
 • Frydrych A., Michalak B., Sobczyk M., Zagadnienia prawnej regulacji ciszy wyborczej
  i dopuszczalności prowadzenia w okresie ciszy wyborczej kampanii społecznej na rzecz
  podwyższenia frekwencji wyborczej, [in:] Prawo wyborcze. Analizy. Rekomendacje. In-
  terpretacje, ed. J. Zbieranek, Warsaw 2009.
 • Garlicki L., Art. 99, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. L. Gar-
  licki Warsaw 1999.
 • Haczkowska M., Art. 77, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed.
  M. Haczkowska, Warsaw 2014.
 • Kisielewicz A., Art. 160; Art. 167; Art. 175; Art. 180, [in:] Kodeks wyborczy. Komentarz,
  eds. K.W. Czaplicki, A. Kisielewicz, J.S. Jaworski, F. Rymarz, B. Dauter, Warsaw 2014.
 • Kryszeń G., Ramy czasowe kampanii wyborczej do parlamentu, „Administracja Publicz-
  na. Studia krajowe i międzynarodowe” 2006, No. 1.
  Rakowska A., Formy i granice kampanii wyborczych według kodeksu wyborczego, [in:]
 • Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, ed. K. Skotnicki, Warsaw 2011.
 • Rakowska-Trela A., Długość kampanii wyborczej – znaczenie, obowiązująca regulacja,
  propozycje de lege ferenda”, [in:] Aktualne problemy prawa wyborczego, eds. B. Ba-
  naszak, A. Bisztyga, A. Feja- Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
 • Rymarz F., Art. 107, Art. 254; Art. 326; Art. 348, [in:] Kodeks wyborczy. Komentarz, eds.
  K.W. Czaplicki, A. Kisielewicz, J.S. Jaworski, F. Rymarz, B. Dauter, Warsaw 2014.
 • Sarnecki P., Art. 45, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 1999.
  Wiszowaty M.M., Instytucja ciszy wyborczej – geneza, regulacja prawna, ratio existendi,
  „Studia wyborcze” 2012, No.14.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart