Author: Jakub Stępień
E-mail: stepienja-kub92@gmail.com
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0106-6805
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 159-173
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.11
PDF: ppk/51/ppk5111.pdf

The legal situation of the Catholic Church in the Third Republic of Poland allows the Church to operate in a public space on specific principles and within accepted boundaries, determined by developing a conciliatory position of all interested com- munities. It is important, however, to point out that, due to the continuous evolu- tion of mutual relations between the secular and ecclesiastical authorities – caused by a number of social and political factors – doubts arise periodically about both the nature and the shape of mutual relations. One of the periods with the greatest significance for this type of reflection is the election campaign. The following ar- ticle contains information on relations between the state and the Catholic Church in the aspect of the relations of communities, supplemented with an analysis of the provisions of secular and canon law regarding the possibilities of clerics’ activity in the sphere of broadly understood political activity on the territory of the Third Re- public of Poland.

Działalność Kościoła katolickiego podczas kampanii wyborczej

Sytuacja prawna Kościoła Katolickiego na terytorium III Rzeczpospolitej Polskiej pozwa- la Kościołowi na funkcjonowanie w przestrzeni publicznej na zasadach i w przyjętych granicach, określonych dzięki wypracowaniu koncyliacyjnego stanowiska zaintereso- wanych środowisk. istotne jest jednak wskazanie, iż, ze względu na nieustanną ewolucję stosunków wzajemnych pomiędzy władzą świecką a kościelną – powodowaną szeregiem czynników społecznych i politycznych – cyklicznie pojawiają się wątpliwości dotyczące zarówno charakteru, jak i kształtu stosunków wzajemnych. Jednym z okresów o najdo- nioślejszym znaczeniu dla tego typu rozważań jest kampania wyborcza. Poniższy arty- kuł zawiera informacje na temat stosunków pomiędzy państwem i Kościołem Katolickim w wymiarze relacji wspólnotowych, uzupełnione o analizę przepisów prawa świeckie- go i kanonicznego w zakresie możliwości działania duchownych w sferze szeroko poję- tej aktywności politycznej na terenie III Rzeczpospolitej Polskiej.

REFERENCES:

Literature:

 • Borski M., Agitacja wyborcza jako ważny element kampanii wyborczej – wybrane zagad-
  nienia, „Roczniki Administracji i Prawa” 2017, No. XII.
 • Fałkowski W., Wielki Król. Ideologiczne podstawy władzy Karola Wielkiego, Warsaw 2011.
 • Gałkowski T., Zakaz przyjmowania publicznych urzędów przez kapłanów, „Łódzkie Studia
  Teologiczne” 2017, no 26/4.
 • Karpiuk M., Wolność sumienia i wyznania a przestępstwa przeciw tym wolnościom, [in:]
  Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, eds. J. Nikołajew,
  P. Sobczuk, K. Walczuk, Warsaw 2017.
 • Krukowski J., Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin 2013.
 • Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.
 • Krukowski J., Konstytucyjny model stosunków między Państwem a Kościołem w III Rzecz-
  pospolitej Polskiej, [in:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały
  I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, ed. A. Mezglewski, Lublin 2004.
 • Mojak R., Kościoł a sprawy publiczne w demokratycznym państwe. Podstawy doktrynal-
  ne oraz zasady prawne współdziałania Kościoła i Państwa w sferze życia publicznego,
  [in:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych: materiały III Ogólnego Sympozjum
  Prawa Wyznaniowego, Lublin 2007.
 • Olszówka M., Ustawy Wyznaniowe. Art. 25 ust 5 Konstytucji RP – Próba interpretacji,
  Warszawa 2010.
 • Pyrzyńska A., Problem agitacji wyborczej w kościołach i innych miejscach kultu religijne-
  go, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2017, t. VII.
 • Rakowska-Trela A., Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny
  na 15 lipca 2015 r.), Łódź 2015.
 • Stanisz P., Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z kościołami i innymi związ-
  kami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie, [in:] Katolic-
  kie zasady relacji Państwo – Kościół a prawo polskie, eds. J. Krukowski; M. Sitarz;
  H. Stawniak, Lublin 2015.
 • Stępień J., Zakres autonomii Kościoła Katolickiego przy obsadzaniu urzędów kościelnych
  w III Rzeczpospolitej Polskiej, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2019, No. 28/3.
 • Szołtysik P., Wzajemne relacje między Kościołem a Państwem w nauczaniu społecznym
  Kościoła, Katowice 2004.
 • Węgrzecki J., Burgoński P., Gierycz M., Sowiński S., Kacprzak M., Stępkowska K., Obec-
  ność Kościoła Katolickiego w sferze publicznej demokratycznego państwa prawa. Przy-
  kład współczesnej Polski, Warszawa 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart