Author: Krzysztof Prokop
Institution: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3447-4592
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 227-234
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.16
PDF: ppk/51/ppk5116.pdf

The article focuses on the constitutional aspects of defense and security of the Republic of Poland. It analyzes the provisions of the Constitution concerning defense and security, including the tasks and the competences of the state bodies in the area of defense and security, the principles of commanding over the Armed Forces in time of peace and wartime, their tasks in the field of defense and security. According to the author of article the constitutional regulation on security of the Republic of Poland leaves room for numerous doubts. They can be largely attributed to the lack of a distinct division of the state bodies’ competencies in the area of security and defense. The Constitution does not stipulate the rules on commanding over the country in wartime. Whereas solutions included in the statutes arouse doubts in terms of their accordance with the Constitution.

Znaczenie regulacji konstytucyjnych w obszarze bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł jest poświęcony konstytucyjnym aspektom bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Analizie zostały poddane przepisy Konstytucji RP poświęcone problematyce bezpieczeństwa i obronności, w tym zadaniom i kompetencjom organów państwowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa, zasadom dowodzenia Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju i wojny oraz ich zadaniom w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Zdaniem autora konstytucyjna regulacja bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej pozostawia wiele wątpliwości. Związane są one w głównej mierze z brakiem precyzyjnego rozdziału kompetencji organów państwowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Konstytucja nie określa również zasad kierowania obroną państwa w czasie wojny. Natomiast rozwiązania przyjęte przez ustawy pozostawiają pod tym względem wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2012.
 • Dunaj K., Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa, [in:] Aspekty prawne bezpieczeństwa
  Narodowego RP. Część ogólna, eds. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Warsaw 2013.
 • Dunaj K., Miejsce i rola Ministra Obrony Narodowej w systemie kierowania bezpieczeństwem
  narodowym, [in:] Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
  w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym RP, ed. W. Kitler, Warsaw 2013.
 • Kryszeń G., Prokop K., Aksjologia polskiej konstytucji, Warsaw 2017.
 • Leksykon wiedzy politologicznej, red. J. Marszałek-Kawa, D. Plecka, Toruń 2018.
 • Marszałek-Kawa J., The Institutional Position and Functions of the Sejm of the Republic
  of Poland after the Accession to the European Union, Odessa 2019.
 • Prokop K., Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego – kilka uwag krytycznych,
  [in:] Współczesne oblicza bezpieczeństwa, eds. E.M. Guzik-Makaruk, E.W. Pływaczewski,
  Białystok 2015.
 • Wołpiuk W.J., Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warsaw 1998.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart