Author: Radosław Grabowski
E-mail: drgrabowski@wp.pl
Institution: University of Rzeszów
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3362-7363
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 235-248
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.17
PDF: ppk/51/ppk5117.pdf

The concept of security, which has been popular in recent years, is an integral element of constitutional systems. Securing undisturbed human existence was one of the premises for creating legal acts limiting the arbitrary state – the first constitutions at the end of the 18th century. The tasks imposed on the constitution as a special type of legal act remained unchanged. This tendency was strengthened in the 20th century, hence the modern constitutions are characterized by strong saturation with concepts from the broadly understood field of security. The Polish Constitution of 1997 is no exception in this respect, as it lays down numerous provisions establishing far-reaching restrictions on the state and those in power. In order to guarantee security in some specific areas, the Polish constitution imposes organizational obligations on the rulers, which translates into securing the health, pension or procedural interests of the individual. The issue of respecting constitutional standards related to security is a separate issue, but this is a problem already known at the dawn of constitutionalism.

Konstytucyjne gwarancje bezpieczeństwa jednostki w Polsce

Popularne w ostatnich latach pojęcie bezpieczeństwa jest integralnym elementem systemów konstytucyjnych. Zabezpieczenie niezakłóconej egzystencji człowieka było jedną z przesłanek tworzenia aktów prawnych ograniczających samowolę państwa – pierwszych konstytucji u schyłku XVIII w. Zadania stawiane przed konstytucją, jako szczególnego rodzaju aktem prawnym, pozostały nie zmienione. Tendencja ta uległa w XX w. wzmocnieniu, stąd też nowoczesne konstytucje charakteryzuje silne nasycenie pojęciami z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Konstytucja RP z 1997 r. nie jest w tym zakresie wyjątkiem, gdyż ustanawia liczne przepisy ustanawiające daleko idące ograniczenia na państwo i rządzących. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa w niektórych specyficznych obszarach polska konstytucja nakłada na rządzących obowiązki organizacyjne, przekładające się na zabezpieczenie interesów zdrowotnych, emerytalnych, czy procesowych jednostki. Odrębną kwestią jest zakres poszanowania konstytucyjnych norm związanych z bezpieczeństwem, ale jest to problem znany już u zarania konstytucjonalizmu.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2012.
 • Bąk T., Bezpieczeństwo granic Polski w dobie globalizacji, w aspekcie przeciwdziałania zagrożeniom
  terrorystycznym, [in:] Bezpieczeństwo w dobie globalizacji. Prawo i praktyka,
  eds. M. Kun-Buczko, M. Przybysz, Białystok 2011.
 • Chojnicki J., Jarosiewicz G., ABC BHP. Informator dla pracodawców, Warsaw 2012, http://
  www.pip.gov.pl/pl/f/v/6843/abc%20bhp.pdf
 • Complak K., Konstytucyjne postanowienia programowe czy normy o celach państwa?, [in:]
  Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, eds. L. Garlicki,
  A. Szmyt, Warsaw 2003.
 • Gizbert-Studnicki T., Grabowski A., Normy programowe w konstytucji, [in:] Charakter
  i struktura norm konstytucji, ed. J. Trzciński, Warsaw 1997.
 • Grabowski R., Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym, Rzeszów 2006.
 • Grzebyk P., Kuźniar R., Prawa człowieka i polska racja stanu, [in:] Współczesne wyzwania
  wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, eds. Z. Kędzia,
  A. Rost, Poznań 2009.
 • Jaskiernia J., Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki w Polsce – obszary
  koegzystencji i konfliktu tych wartości w kontekście realizacji standardów międzynarodowych
  i wewnętrznych, [in:] Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki
  we współczesnym świecie, ed. J. Jaskiernia, Kielce 2012.
 • Jaskiernia J., Demokratyczna kontrola nad służbami specjalnymi a problem ochrony praw
  i wolności jednostki, [in:] Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego
  prawa konstytucyjnego, eds. Z. Kędzia, A. Rost, Poznań 2009.
 • Oniszczuk J., Wolność i bezpieczeństwo w demokracji (preteksty ograniczeń wolności
  i gwarancje ich ochrony), [in:] Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności
  we współczesnym świecie, ed. J. Jaskiernia, Kielce 2012.
 • Polityka ochrony konkurencji i konsumentów, Warsaw 2015, https://uokik.gov.pl.
 • Rost A., Wolność komunikowania się (art. 49), [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  Komentarz encyklopedyczny, eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowskie,
  Warsaw 2009.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart