Author: Andrzej Bisztyga
E-mail: A.Bisztyga@wpa.uz.zgora.pl.
Institution: University of Zielona Góra
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6579-9656
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 271-284
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.19
PDF: ppk/51/ppk5119.pdf

Democracy, rule of law and human rights are addressed by the Organization for Security and Cooperation in Europe, the Council of Europe and the European Union. Nonetheless, while the Council of Europe and the European Union develop their own legal regimes and ensue legal standards for democracy, the rule of law and human rights, the OSCE generally operates in politics and political standards pertinent to these values. However, by their very nature and definition, OSCE policy commitments are reflected in legal context, being transpired to legally binding European and international treaties. A situation hence unfolds in which a non-binding act contains content that binds beyond it. The nature of the activities of the OSCE institutions complements and corresponds to the ‘soft’ nature of the OSCE’s obligations, which is reflected in the non-authoritarian activities of these institutions: notably monitoring, formulating findings, follow-up, work of experts and reporting. This contributes to consistent relationship between the nature of OSCE commitments and the nature of the activities of its institutions.

Charakter zobowiązań Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracyw Europie w dziedzinie demokracji, praworządności i praw człowieka

Demokracja, rządy prawa i prawa człowieka stanowią wspólny obszar aktywności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rady Europy oraz Unii Europejskiej. O ile jednak Rada Europy i Unia Europejska tworzą własne reżimy prawne a w konsekwencji prawne standardy demokracji, praworządności i praw człowieka, to OBWE zasadniczo operuje w obszarze polityki i politycznych standardów dotyczących w/w wartości. Z założenia i charakteru polityczne zobowiązania OBWE doznają jednak pewnego prawnego refleksu za sprawą ich powielania na gruncie prawnie wiążących, europejskich i międzynarodowych traktatów. Powstaje zatem sytuacja, w której akt pozbawiony prawnie wiążącej mocy zawiera treści, które poza nim moc taką posiadają. Dopełniająco, charakter działań instytucji OBWE koresponduje z „miękkim” charakterem zobowiązań tej organizacji, co znajduje wyraz w niestanowczych, a konkretnie monitorujących, wnioskowych, przeglądowych, eksperckich i sprawozdawczych działaniach tych instytucji. Zatem relację między charakterem zobowiązań OBWE a charakterem działań jej instytucji cechuje spójność.

REFERENCES:

Literature:

 • Bieleń S., Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warsaw 2004.
 • Bieńczyk-Missala A., Perspektywy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,
  „Biuletyn PISM” 2007, No. 28.
 • Bisztyga A., Ludzki wymiar Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [in:]
  B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wojtowicz,
  System ochrony praw człowieka, Cracov 2005.
 • Bisztyga A., Standardy demokratyczne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
  a Konstytucja RP – doświadczenia praktyki ustrojowej, [in:] Dwadzieścia lat obowiązywania
  Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, 59. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego [59th Convention of Chairs of
  Constitutional Law], eds. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Kielce, 12–14 June 2017, Toruń 2017.
 • Brett R., Human Rights and the OSCE, “Human Rights Quarterly” 1996, vol. 18.
 • Bryła J., System regulacji sporów międzynarodowych w ramach OBWE, [in:] Spory i konflikty
  międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, ed. W. Malendowski, Wrocław 1999.
 • Burghenthal T., The Copenhagen CSCE Meetings: A New Public Order for Europe, “Human
  Rights Law Journal” 1990, No. 11.
 • Grudziński P., OBWE jako struktura bezpieczeństwa regionalnego [in:] KBWE/OBWE wobec
  problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, ed. P. Grudziński, Warsaw 2002.
 • Heinze M., Poszukiwanie nowych instrumentów ochrony praw człowieka przez Radę Europy,
  Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Unię Europejską, [in:] Uniwersalny
  i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania,
  vol. 1, ed. J. Jaskiernia, Warsaw 2014.
 • Heinze M., Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych jako instytucja
  regionalnej ochrony praw człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej, [in:] Europejski
  system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, ed.
  J. Jaskiernia, Toruń 2015.
 • Helgesen J., Beetwen Helsinki and Beyond? Human Rights in the Helsinki Process, [in:]
  Human Rights and a Changing East/West Perspective, eds. A. Rosas, J. Helgesen, London–
 • New York 1990.
  Herkes A.R., The OSCE Representative on Freedom of the Media, “Helsinki Monitor”
  1998, vol. 9, Iss. 2.
 • Horajska A., Obszary aktywności Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
  w europejskim systemie ochrony praw człowieka, [in:] Europejski system ochrony
  praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, ed. J. Jaskiernia, Toruń 2015.
 • Hoynck W., From Adversaries to Partners: CSCE Experince in Building Confidence, [in:]
  From CSCE to OSCE, Statements and Speeches of Dr Wilhelm Hoynck – Secretary General
  of OSCE 1993–1996, Vienna 1996.
 • Jarosz-Żukowska S., Wojtanowicz A., Żukowski Ł., Prawa człowieka i systemy ich ochrony.
 • Teksty źródłowe, Wrocław 2002.
  Jaskiernia J., Międzynarodowe obserwowanie wyborów jako czynnik demokratyzacji procesów
  wyborczych, [in:] Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych,
  eds. A. Jamróz, B. Bożyk, Białystok 2006.
 • Jaskiernia J., OBWE, Rada Europy i Unia Europejska jako płaszczyzny współpracy Polski
  i Kazachstanu, [in:] Polska – Kazachstan. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne
  i edukacyjne, eds. A. Bisztyga, P. Zientarski, Toruń 2017.
 • Kuzborska E., Ochrona praw mniejszości na Litwie, Vilnus 2011.
 • Kuźniak B., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, Warsaw 2013.
 • Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warsaw 2002.
 • Menkes J., Prystrom A., Instytucjonalna ochrona praw człowieka w systemie KBWE,
  „Sprawy Międzynarodowe” 1992, No. 7–12.
 • Prawa i wolności, praworządność i demokracja, 25 lat działalności ODIHR, Biuro Instytucji
  Demokratycznych i Praw Człowieka, Warsaw 2016.
 • Spryszak K., Obserwowanie wyborów jako instrument implementacji międzynarodowych
  standardów prawnych w dziedzinie demokracji, Toruń 2015.
 • Spryszak K., Wpływ „miękkiego prawa organizacji międzynarodowych na zmiany norm
  konstytucyjnych w wybranych państwach Europy, Toruń 2019.
 • Symonides J., Zasada poszanowania praw człowieka w Akcie Konferencji Bezpieczeństwa
  i Współpracy w Europie. Polska i świat. W 40-lecie pracy naukowej profesora
  A. Klafkowskiego, Poznań 1978.
 • Wojda R., Wytyczne z Lublany z 7 listopada 2012 r. dotyczące integracji społeczeństw jako
  przykład soft law tworzonego z inicjatywy Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości
  Narodowych, [in:] Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje
  – efektywność, ed. J. Jaskiernia, Toruń 2015.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart