Author: Sebastian Kubas
E-mail: sebastian.kubaas@us.edu.pl
Institution: The University of Silesia in Katowice
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7609-4002
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 391-405
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.26
PDF: ppk/51/ppk5126.pdf

Contemporary democratization process challenges the trends of regress or stagnation in the world. The Central European Countries face this problem as well, yet they differ in the depth of changes. The article addresses the problems of quality of democracy regarded as a political regime and the values of constitutional order of the Czech Republic and Hungary. As post-communist, the two countries have been regarded as democratic leaders for a long time. But the Czech Republic has the same Constitution from the beginning of democratization process, while Hungary passed the new Constitution in 2011. The Czech constitutional order reflects liberal democratic rules and values both in axiological and institutional dimension. The Hungarian one mirrors conservative and illiberal axiological values. In the institutional dimension both constitutions seem to maintain specific democratic regime, but in Hungary the executive power is dominant. The methods used in the research were: analysis, synthesis, institutional approach and comparative method.

Porządek konstytucyjny Czech i Węgier w świetle analizy porównawczej w odniesieniu do procesu demokratyzacji i jego stagnacji

Współczesny proces demokratyzacji na świecie napotyka od pewnego czasu na przeszkody prowadzące do jego stagnacji, czy nawet regresu. Tendencja ta widoczna jest także w państwach Europy Środkowej. Artykuł podejmuje analizę jakości demokracji rozumianej w sensie substancjalnym i proceduralnym, jaką odzwierciedlają czeska i węgierska konstytucje. Po 1989 roku przez długi okres czasu państwa te były określane mianem liderów demokratyzacji. Obecnie czeski porządek konstytucyjny opiera się na założeniach Konstytucji uchwalonej na początku procesu demokratyzacji (1992 r.), a węgierski porządek reguluje Konstytucja uchwalona po dwóch dekadach od rozpoczęcia tegoż procesu (2011 r.). W wymiarze aksjologicznym czeska Konstytucja opiera się na wartościach demokratycznych i liberalnych, natomiast węgierska na konserwatywnych, tradycyjnych, a nawet nieliberalnych. W wymiarze instytucjonalnym obydwie Konstytucje gwarantują funkcjonowanie reżimu demokratycznego, z tym, że w przypadku węgierskim mamy do czynienia z dominacją egzekutywy rządowej, a w Czechach z modelem parlamentarnym. Metodami stosowanymi w procesie badawczym były: analiza i synteza, podejście instytucjonalne i metoda porównawcza.

REFERENCES:

Literature:

 • Ágh A., Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans, Cheltenham 1998.
 • Albi A., EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europe, Cambridge
  2005.
 • Antoszewski A., Konstytucja w świetle refleksji politologicznej, [in:] Nowa Konstytucja
  RP. Wartość, jednostka, instytucje, ed. K.B. Janowski, Toruń 1992.
 • Bankowicz M., Systemy władzy państwowej Czechosłowacji i Czech. Studium instytucjonalno-
  polityczne, Cracov 1998.
 • Bankowicz M., Transformacje konstytucyjnych systemów władzy państwowej w Europie
  Środkowej, Cracov 2010.
 • Bayer J., The Process of Political System Change in Hungary, “Begegnungen: Schriftenreihe
  des Europa Institutes”, Budapest 2003.
 • Berman S., The Pipe dream of undemocratic liberalism, “Journal of Democracy” 2017,
  No. 28 (3).
 • Bogaards M., De-democratization in Hungary: Diffusely Defective Democracy, “Democratization”
  2018, No. 25 (18).
 • Cianetti L., Dawson J., Hanley S., Rethinking “Democratic backslide” in Central and Eastern
  Europe – Looking beyond Hungary and Poland, “East European Politics” 2018,
  No. 34 (3).
 • Cooley A., Countering democratic norms, “Journal of Democracy” 2015, No. 26 (3).
 • Diamond L., Facing up to the Democratic Recession, [in:] Democracy in Decline?, eds.
  L. Diamond, M.F. Plattner, Baltimore 2015.
 • Foa R.S., Mounk Y., The Democratic Disconnect, “Journal of Democracy” 2016, No. 27 (3).
 • Gnizadowski M., Sadecki A., Konstytucja nowych Węgier – implikacje krajowe i regionalne.
  Ośrodek Studiów Wschodnich. Komentarz nr 60. https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2011–07–29/konstytucja-nowych-wegier-implikacje-krajowe-i-regionalne (September 29, 2019).
 • Halász I., Grabowski R., Hungarian Understanding of the Division of Powers, “Przegląd
  Prawa Konstytucyjnego” 2016, No. 6 (34).
 • Halász I., Święta Korona w węgierskiej Ustawie Zasadniczej z 2011 r., “Przegląd Prawa
  Konstytucyjnego” 2018, No. 1 (41).
 • Héjj D., Konstytucja Węgier jako manifest polityczny parlamentarnej większości, „Przegląd
  Prawa Konstytucyjnego” 2018, No. 1 (41).
 • Kis J., Introduction: From the 1989 Constitution to the 2010 Fundamental Law, [in:] Constitution
  for a Disunited Nation. On Hungary’s 2011 Fundamental Law, ed. G.A. Tóth.
  Budapest 2011.
 • Körösényi A., Government and Politics in Hungary, Budapest 1999.
 • Krastev I., The strange death of liberal consensus, “Journal of Democracy” 2007, No. 18 (4).
 • Krastev I., The Unravelling of the Post-1989 order, “Journal of Democracy”, No. 27 (4).
 • Kubas S., Węgierski parlamentaryzm: od narodzin do stanu obecnego z uwzględnieniem
  konstytucji z 2011 roku, „Przegląd Sejmowy” 2012, No. 5 (112).
 • Levitsky S., Way L., The myth of democratic recession, [in:] Democracy in Decline?, eds.
 • L. Diamond, M.F. Plattner, Baltimore 2015.
 • Merkel W., Embedded and Defective Democracies, “Democratization” 2005, No. 11 (5).
 • Mołdawa T., Konstytucjonalizm państw Europy Środkowo-Wschodniej, [in:] Zagadnienia
  konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ed. T. Mołdawa. Warsaw 2003.
 • Pridham G., Dynamics of Democratization. A Comparative Approach, New York 2000.
 • Ripp Z., The Hungarian Socialist Worker’s Party. Towards the Multiparty System (June
  1987-February 1989), http://polhist.hu/wp-content/uploads/2017/11/8_ripp_regimes.
  pdf (October 4, 2019).
 • Rupnik J., Explaining Eastern Europe. The Crisis of Liberalism, “Journal of Democracy”
  2018, No. 29 (3).
 • Rupnik J., From Democracy Fatigue to Populist Backslash, “Journal of Democracy” 2007,
  No. 18 (4).
 • Schmitter P. C., Crisis and transition, but not decline, [in:] Democracy in Decline?, eds.
  L. Diamond, M.F. Plattner, Baltimore 2015.
 • Skotnicki K., System konstytucyjny Czech, Warsaw 2000.
 • Whitehead L., Democratization. Theory and Experience, Oxford 2002.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart