Author: Artur Trubalski
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8020-9178
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 17-27
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.01
PDF: ppk/52/ppk5201.pdf

The paper aims to analyze systems of governance in modern democratic states in terms of distinguishing presidential-parliamentary system and to identify its characteristics. The considerations are to lead to a closer description of this mixed system of govern- ment and to indicate its model features. To this end, the author compared the elements that make up the government systems in Portugal and Romania, considering also the features of the parliamentary system and the system of presidential (semi-presidential) governments established in the study of constitutional law.

W sprawie parlamentarno-prezydenckiego systemu rządów

Artykuł ma na celu analizę systemów rządów występujących we współczesnych pań - stwach demokratycznych pod kątem wyodrębnienia systemu rządów parlamentarno- -prezydenckich oraz wskazania cech charakterystycznych dla tego systemu. Rozważania mają doprowadzić do bliższego opisania tego mieszanego systemu rządów oraz wskaza- nia modelowych jego cech. W tym celu autor dokonał porównania elementów składają- cych się na systemy rządów występujące w Portugalii oraz Rumunii, mając równocześnie na uwadze ugruntowane w nauce prawa konstytucyjnego cech systemu rządów parla- mentarnych oraz systemu rządów prezydenckich (półprezydenckich).

REFERENCES:

Literature:

 • Aleksandrowicz M., System prawny Szwajcarii. Historia i współczesność, Białystok 2009.
 • Bożek M., System konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec, Warsaw 2017.
 • Bożyk S., System organów państwowych, [in:] Prawo konstytucyjne, ed. S. Bożyk, Białystok
  2014.
 • Brodziński W., System konstytucyjny Rumunii, Warsaw 2006.
 • Brodziński W., System parlamentarno – gabinetowy – wykorzystanie modelu rządów parlamentarno – gabinetowego w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji do warunków polskich, ed. M. Domagała,
  Warsaw 1997.
 • Domagała M., System kanclerski i możliwości jego zastosowania w nowej konstytucji
  Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji
  do warunków polskich, ed. M. Domagała, Warsaw 1997.
 • Gdulewicz E., Model francuski (V Republika), [in:] Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji do warunków polskich, ed. M. Domagała, Warsaw 1997.
 • Gdulewicz E., System konstytucyjny Francji, Warsaw 2000.
 • Gebethner S., System rządów parlamentarno – gabinetowych, system rządów prezydenc-kich oraz rozwiązania pośrednie, [in:] Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości ad-
  aptacji do warunków polskich, ed. M. Domagała, Warsaw 1997.
 • Kulig A., System ustrojowy Stanów Zjednoczonych Ameryki, [in:] Systemy ustrojowe Stanów
  Zjednoczonych i Kanady, eds. M. Grzybowski, A. Kulig, Kraków 2015.
 • Leksykon wiedzy politologicznej, eds. J. Marszałek-Kawa, D. Plecka, Toruń 2018.
 • Łabno A., System konstytucyjny Portugalii, Warsaw 2002.
 • Mojak R., Konstytucyjne zasady ustroju, [in:] Polskie prawo konstytucyjne, ed. W. Skrzy-
  dło, Lublin 2010.
 • Pastuszko G., Zasady ustrojowe determinujące strukturę oraz funkcjonowanie organów
  państwowych w systemie konstytucyjnym RP, [in:] Organy państwowe w ustroju kon-
  stytucyjnym RP, ed. H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2016.
 • Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych
  projektów ustaw, Toruń 2012.
 • Pułło A., System prezydencki, [in:] Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji
  do warunków polskich, ed. M. Domagała, Warsaw 1997.
 • Szymanek J., Elementy racjonalizacji w konstrukcji parlamentarnego systemu rządów:
  analiza rozwiązań zawartych w Konstytucji RP, [in:] Parlamentarny system rządów.
 • Teoria i praktyka, eds. T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz, Warsaw 2012.
  Witkowski Z., System konstytucyjny Włoch, Warsaw 2000.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart