Author: Joanna Juchniewicz
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7837-0963
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 53-61
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.04
PDF: ppk/52/ppk5204.pdf

Sejm committees are internal, collegiate bodies of the Sejm, the establishment of which is required by the Basic Law. The regulations in force, which set the number of standing parliamentary committees (29), allow to state that we are currently dealing with a com- plex structure. Standing committees are formed to consider and prepare cases which are the subject of the Sejm’s work, to express opinions in laws delegated to the Sejm, the Marshal of the Sejm or the Presidium of the Sejm, as well as to perform control tasks. The spheres of activity of Sejm committees are analyzed in the broader context of legis- lative, control or creative functions.

System stałych komisji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – zagadnienia wstępne

Komisje sejmowe są wewnętrznymi, kolegialnymi organami Sejmu, których powoła- nia wymaga ustawa zasadnicza. Obowiązujące regulacje regulaminowe ustalające liczbę stałych komisji sejmowych pozwalają stwierdzić, że mamy współcześnie do czynienia z rozbudowaną strukturą. Stałe komisje Sejmu powoływane są do rozpatrywania i przy- gotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu, wyrażania opinii w prawach przekazanych pod obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu, a także są organami realizującymi zadania kontrolne.

REFERENCES:

Literature:

  • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warsaw 1999.
  • Chmaj M., Wewnętrzna organizacja Sejmu, “Przegląd Sejmowy” 1999, No. 1.
  • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warsaw 1997.
  • Marszałek-Kawa J., The Institutional Position and Functions of the Sejm of the Republic
    of Poland after the Accession to the European Union, Odessa 2019.
  • Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart