Author: Anna Frankiewicz-Bodynek
Institution: University of Opole
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1304-9383
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 299-314
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.22
PDF: ppk/52/ppk5222.pdf

The paper is not intended to be a complex determination of the obligations of the Republic of Poland toward cultural heritage and cultural goods being a part of the world heritage of mankind. Its role is to indicate what has been regulated expressis verbis in the Constitution of the Republic of Poland. The thesis of the paper is that the Constitution stipulates two – different in terms of their scope – catalogues of “goods of culture”. Article 73 encompasses broadly understood goods of Polish, European and world’s culture. Article 6 sec. 1 encompasses “only” goods of the culture which is the source of identity of the Polish nation, its continuation and development. To make the whole complete, it has been indicated what kind of obligations had been imposed on the bodies of public authorities toward each of the identified catalogues of goods of culture and what kind of concept of nation implicates a wider catalogue of obligations of public authorities toward the “goods of national culture”.

Dobra kultury w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Niniejsze opracowanie nie pretenduje do miana kompleksowego określenia zobowiązań Rzeczypospolitej względem dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury światowej. Jego rolą jest głównie wskazanie na to, co zostało uregulowane expressis verbis w Konstytucji RP. Tezą opracowania jest to, że Konstytucja przewiduje dwa – zakresowo różne – katalogi dóbr kultury. Artykuł 73 obejmuje szeroko rozumiane dobra kultury polskiej, europejskiej i światowej. Natomiast art. 6 ust. 1 obejmuje „jedynie” dobra tej kultury, która jest źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Dla dopełnienia całości wskazano, jakiego rodzaju obowiązki nałożone zostały na organy władzy państwowej względem każdego ze zidentyfikowanych katalogów dóbr kultury oraz jakiego rodzaju koncepcja narodu implikuje poszerzony katalog obowiązków władz publicznych względem „dóbr kultury narodowej”.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2009.
 • Bidziński M., Chmaj M., Prawne aspekty finansowania opieki nad zabytkami, [in:] Prawna
  ochrona zabytków, eds. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2010.
 • Chmielewska A., Naród – państwo – tożsamość. Odmienność perspektyw starych i nowych
  państw członkowskich Unii Europejskiej, “Studia Europejskie” 2006, No. 1.
 • Drela M., Prawne aspekty rozpowszechniania wyglądu muzealiów, [in:] Prawo muzeów,
  eds. K. Zeidler, K. Włodarski, Warsaw 2008.
 • Drela M., Własność zabytków, Warsaw 2006.
 • Frankiewicz-Bodynek A., Konstytucyjna regulacja dziedzictwa narodowego oraz dóbr
  kultury, Toruń 2019.
 • Frigo M., Cultural property v. cultural heritage: A “battle of concepts” in international law?,
  “International Committee of the Red Cross“ 2004, vol. 86, No. 854.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warsaw 2016.
 • Garlicki L., Rozdział II, „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, artykuł 73,
  [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. III, ed. L. Garlicki, Warsaw
  2003.
 • Gołaszewski T., Kultura to my. Upowszechnianie kultury – nie tylko problem akademicki,
  [in:] Kultura. Wartości. Kształcenie. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie,
  ed. D. Kubinowski, Toruń 2003.
 • Grabowski R., The evolution of the National Emblem and the Coat of Arms of the Republic
  of Poland as a result of the structural transformation of 1989, “International Journal
  of Public Administration in Central and Eastern Europe” 2010, No. 1.
 • Gredka I., Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych, “Muzeologia.
 • Teoria – Praktyka – Podręczniki” 2013, vol. VI.
  Jabłoński M., Wolności z art. 73 Konstytucji RP, [in:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji
  RP, eds. B. Banaszak, A. Preisner, Warsaw 2002.
 • Konarski W., Naród, mniejszość, nacjonalizm, religia – przyczynek do dyskursu o pojęciach
  i powiązaniach między nimi, “Forum Politologiczne” 2007, vol. V.
 • Kosińska A.M., Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja, Lublin
  2014.
 • Kowalski W., Zalasińska K., Prawo do wyglądu muzealiów i ich fotografowania, “Państwo
  i Prawo” 2013, No. 2.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Normatywizacja tożsamości zbiorowej w preambułach do konstytucji
  państw postkomunistycznych, “Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”
  2013, vol. II, No. 2.
 • Pastuszko G., Wolność twórczości artystycznej, badań naukowych, nauczania oraz korzystania
  z dóbr kultury, [in:] Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji
  RP z 1997 roku, ed. H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2018.
 • Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, vol. II, Kraków 2001.
 • Pruszyński J., Dziedzictwo kultury w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia
  1997 roku, [in:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – Prawo –
  Praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie
  urodzin, eds. J. Wawrzyniak, M. Kruk, J. Trzciński, Warsaw 2002.
 • Sarnecki P., Rozdział I „Rzeczpospolita”, artykuł 5, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  Komentarz, t. V, ed. L. Garlicki, Warsaw 2007.
 • Sarnecki P., Rozdział I „Rzeczpospolita”, artykuł 6, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  Komentarz, vol. V, ed. L. Garlicki, Warsaw 2007.
 • Skoczyński J., Kultura, [in:] Słownik społeczny, ed. B. Szlachta, Kraków 2004.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej. Komentarz, Warsaw 2013.
 • Sobczak J., Tożsamość narodowa jako zagadnienie konstytucyjne, [in:] Dookoła Wojtek…
  Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi, Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, eds.
 • R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.
 • Sobczak J., Wolność korzystania z dóbr kultury – standardy europejskie i konstytucyjna
  rzeczywistość polska, [in:] Prawna ochrona dóbr kultury, eds. T. Gardocka, J. Sobczak,
  Toruń 2009.
 • Sokolewicz W., Rozdział I „Rzeczpospolita”, artykuł 1, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej
  Polskiej. Komentarz, vol. V.
 • Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, “Wychowanie Przez Sztukę” January 5,
  2013, available at https://wychowanieprzezsztuke.wordpress.com/2013/01/05/zasada-3xu.
 • Trzciński J., Znaczenie autonomicznej wykładni konstytucji na przykładzie orzecznictwa
  sądów administracyjnych, [in:] Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje,
  ed. M. Smolak, Warsaw 2016.
 • Tytko M.M., Problemy kultury plastycznej w edukacji, [in:] “Kultura artystyczna w przestrzeni
  wychowania”, ed. B. Żurawski, Kraków 2011.
 • Wiszowaty M.M., Symbole państwowe III Rzeczypospolitej Polskiej, “Państwo i Prawo”
  2011, No. 7–8.
 • Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warsaw 2007.
 • Zeidler K., Restitution of Cultural Property: Hard Case, Theory of Argumentation, Philosophy
  of Law, Gdańsk–Warsaw 2016.
 • Znaniecki F., Cultural Sciences. Their Origin Development, Illinois 1952.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart