Author: Elżbieta Ura
E-mail: uraelzbieta@pro.onet.pl
Institution: University of Rzeszów
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6896-6790
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 229-339
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.24
PDF: ppk/52/ppk5224.pdf

The aim of the study is to draw attention to the principle of sustainable development, which is contained in the Article 5 of the Constitution of the Republic of Poland. As a constitutional value, it certainly refers to such goods as ensuring environmental protection and protection of human and civil rights. It is a systemic principle and its main purpose is to oblige public authorities to undertake specific socio-economic and political activities taking into account present and future generations. This principle is analyzed in many sciences, most often in economic and administrative-legal terms. There is no single, legal definition of this principle, which would allow for the uniformity of interpretation of the legal provisions referring to its application and observance.

Zrównoważony rozwój jako wartość konstytucyjna

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na zasadę zrównoważonego rozwoju, która zawarta została w artykule 5 Konstytucji RP i odniesienia jej w przepisach prawa administracyjnego. Jako wartość konstytucyjna odnosi się na pewno do takich dóbr jak zapewnienie ochrony środowiska i ochrony prawa człowieka i obywatela. Jest to zasada ustrojowa i jej celem jest przede wszystkim zobowiązanie organów władzy publicznej do podejmowania określonych działań społeczno-gospodarczych i politycznych mając na uwadze obecne i przyszłe pokolenia. Zasada ta analizowana jest w wielu naukach, najczęściej w ekonomicznych i administracyjno- prawnych. Nie ma jednej, legalnej definicji tej zasady, co pozwalałoby na jednolitość interpretacji przepisów prawa odsyłających do jej stosowania i przestrzegania.

REFERENCES:

Literature:

 • Bałaban A., Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, [in:] Sześć lat Konstytucji
  Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, eds. L. Garlicki, A. Szmyt,
  Warsaw 2003.
 • Bukowski Z., Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowiska,
  “Prawo i Środowisko” 2002, No. 4.
 • Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.
 • Krzywoń A., Konstytucja RP a środowisko, “Państwo i Prawo” 2012, No. 8.
 • Mikosz R., Zagadnienia wstępne, [in:] Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący
  prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska, ed. G. Dobrowolski,
  Katowice 2016.
 • Pchałek M., [in:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, eds. M. Górski, M. Pchałek,
  W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Warsaw 2011.
 • Rakoczy B., [in:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, eds. Z. Bukowski, E.K. Czech,
  K. Karpus, B. Rakoczy, Warsaw 2013.
 • Sarnecki P., [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. I, eds. L. Garlicki,
  M. Zubik, Warsaw 2016.
 • Ziemblicki B., Zrównoważony rozwój z perspektywy prawa międzynarodowego i europejskiego,
  [in:] Rozwój trwały i zrównoważony, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego”
  2016, No. 452.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warsaw 2018.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart