Author: Paulina Glejt-Uziębło
E-mail: paulina.glejt-uzieblo@ug.edu.pl
Institution: University of Gdansk
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6482-5253
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 367-383
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.27
PDF: ppk/52/ppk5227.pdf

The citizens’ panel is one of the instruments of deliberative democracy, which has been recently implemented in Poland. Its essence is manifested in the creation of a representative group of residents, which, after acquiring knowledge on a given topic, prepare recommendations constituting a solution to a given problem. The current legal solutions concerning the citizens’ panel in Poland are primarily governed by local law. They vary not only in content, but also in legal forms, initiators, methods of appointing experts and even the very concept of the “citizens’ panel”. This article attempts to show these differences in current Polish regulations. The considerations on the citizens’ panel are followed by conclusions de lege ferenda which aim to improve the current legislative solutions.

PL TitleWybrane zagadnienia dotyczące normatywnych regulacji panelu obywatelskiego w Polsce

Panel obywatelski jest jednym z instrumentów demokracji deliberatywnej, który od niedawna jest wykorzystywany w Polsce. Jego istota przejawia się w utworzeniu reprezentatywnej grupy mieszkańców, która po pozyskaniu wiedzy na dany temat, stworzyłaby rekomendacje stanowiące rozwiązanie określonego problemu. Obecne rozwiązania prawne polskiego panelu obywatelskiego występują są przede wszystkim regulowane aktami prawa miejscowego. Są one zróżnicowane nie tylko co do treści, ale również form prawnych, podmiotów inicjujących, sposobu powoływania ekspertów, a nawet samego pojęcia „panelu obywatelskiego”. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę ukazania tych różnić w dotychczasowych polskich regulacjach. Przedstawiono także wnioski de lege ferenda, mające na celu ulepszenie legislacyjnych rozwiązań.

REFERENCES:

Literature:

 • Banat M., Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, “Samorząd Terytorialny”
  2014, No. 1–2.
 • Brzeski M., Problem podstawy prawnej regulacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  w statucie jednostki samorządu terytorialnego, Partycypacja społeczna w samorządzie
  terytorialnym, ed. B. Dolnicki, Warsaw 2014.
 • Glejt-Uziębło P., Uziębło P., Partycypacja w Trójmieście. O prawnej regulacji mechanizmów
  demokracji semibezpośredniej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, Gdańsk 2018.
 • Gerwin M., Panele obywatelskie. Przewodnik po demokracji, która działa, Kraków 2019.
 • Marchaj R., Samorządowe konsultacje społeczne, Warsaw 2016.
 • Młynarkiewicz Ł., Regulacje samorządowe oraz przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji
  społecznych w Polsce i za granicą, [in:] Partycypacja społeczna w samorządzie
  terytorialnym, ed. B. Dolnicki, Warsaw 2014.
 • Rytel-Warzocha A., Panel obywatelski jako forma partycypacji społecznej na poziomie
  lokalnym w świetle doświadczeń Gdańska, [in:] Aktualne problemy prawa Polski
  i Ukrainy, eds. A. Szmyt, J. Boszycki, J. Stelina, W. Mikołajowicz Iwanow, Gdańsk 2018.
 • Sześciło D., Konsultacje społeczne w gminie w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,
  “Samorząd terytorialny” 2014, No. 1–2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart