Author: Marta Michalczuk-Wlizło
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2107-8814
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 395-406
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.29
PDF: ppk/52/ppk5229.pdf

The Constitution in Article 118 (2) granted the group of at least one hundred thousand citizens the right to submit a citizens’ bill and initiate the legislative process in the Polish parliament. Due to the formalized mode of implementation of the constitutional right of citizens to submit draft bills, this form of initiating the legislative process constitutes a negligible percentage compared to the number of submitted drafts by other authorized entities. Sometimes, the submitted projects concern controversial matters, arousing emotions and distorting public opinion. An example of such a draft is the citizens’ bill proposed in the 8th term of the Sejm, amending the Act of 7 January 1993 on family planning, protection of the human fetus and conditions for the admissibility of termination of pregnancy (Sejm print 2146). The article analyzes the legislative process of the project.

Instytucja dająca obywatelom realny wpływ na obowiązujące prawo? Casus obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wniesionego do Sejmu VIII kadencji

Konstytucja w art. 118 ust. 2 przyznała grupie co najmniej stu tysięcy obywateli, prawo do złożenia obywatelskiego projektu ustawy i zainicjowania tym samym procesu ustawodawczego przed polskim parlamentem. Z uwagi na sformalizowany tryb realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do wnoszenia projektów ustaw, ta forma inicjowania procesu legislacyjnego stanowi znikomy procent w porównaniu z liczbą składanych projektów przez inne uprawnione do tego podmioty. Niekiedy zgłaszane projekty, dotyczą spraw kontrowersyjnych, budzących emocje oraz dzielących opinię społeczną. Przykładem takiego projektu jest zgłoszony w VIII kadencji Sejmu obywatelskie projekt ustawy o zmianie ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy 2146). W artykule analizie poddano proces ustawodawczy przedmiotowego projektu. Autor zwraca uwagę, iż niekiedy proces legislacyjny jest paraliżowany bowiem interesy polityczne okazują się być bardziej istotne niż szacunek dla praw suwerena.

REFERENCES:

Literature:

 • Grabowska S., Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich.
  Studium prawno-porównawcze, Rzeszów 2005.
 • Kolanko M., Ostre słowa do PIS w dyskusji o aborcji, “Rzeczpospolita” July 3, 2018, No. 152
  (11092).
 • Kowalczyk K., Wpływ prokościelnych grup interesu na ustawodawstwo. Casus regulacji antyaborcyjnych
  w Sejmie VIII kadencji, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
  Lublin-Polonia”, section K, 2019, vol. XXVI, No. 1.
 • Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001.
 • Rachwał M., Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce. Podstawy
  prawne- praktyka-perspektywy rozwoju, Poznań 2016.
 • Uziębło P., Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych
  państw obcych, Warsaw 2006.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart