Author: Katarzyna Mojska
E-mail: katarzyna.mojska@poczta.umcs.lublin.pl
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3382-7325
Author: Wojciech Mojski
E-mail: wojciech. mojski@poczta.umcs.lublin.pl
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4802-3346
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 415-431
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.31
PDF: ppk/52/ppk5231.pdf

The summer 2019 in Poland was hot and dry. A similar trend was also observed in previous years, so Poles partly got used to the view of extremely low levels of rivers. But at the beginning of June, Skierniewice – a town of 47 000 people, ran out of water. Similar situations, which are expected to happen in Poland repeatedly, undermine the social sense of security, indicating that access to water may be at risk and it cannot be taken for granted. They also trigger discussion on the state’s responsibility to secure water of adequate quality and quantity to meet social and environmental water-related needs, in other words – to provide water security. The purpose of this article is to analyze a complex issue of “water security” in Poland, through the lenses of its general constitutional conditions. The article is divided into four sections. The first section considers the concept of “water security” as a theoretical framework and increasingly significant water governance paradigm; the second one briefly outlines the most pressing water security problems in Poland; the third one is focused on the constitutional characteristics of water security as a special task norm of the Polish basic law; finally, the fourth section analyzes water security as the constitutional right of an individual.

Bezpieczeństwo wodne w Polsce. Konceptualizacja i ogólne warunki konstytucyjne

Lato 2019 r. w Polsce było rekordowo upalne i suche. Podobne tendencje widoczne były w poprzednich latach, dlatego po części przywykliśmy do widoku ekstremalnie niskich poziomów rzek. Jednak na początku czerwca w Skierniewicach – mieście zamieszkałym przez 47 000 osób, po prostu zabrakło wody. Tego typu sytuacje, które mają powtarzać się w Polsce, zakłócają społeczne poczucie bezpieczeństwa, wskazując, że dostęp do wody może być zagrożony i nie można go uznać za absolutny pewnik. Sprzyjają także dyskusji na temat odpowiedzialności państwa za zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do wody. Celem artykułu jest analiza złożonego zjawiska bezpieczeństwa dostępu do wody w Polsce, przez pryzmat jego ogólnych uwarunkowań konstytucyjnych. Rozważania podzielono na cztery części. W pierwszej analizie poddano koncepcję bezpieczeństwa dostępu do wody jako formułę teoretyczną i zyskujący na znaczeniu paradygmat zarządzania zasobami wodnymi; w drugiej zwięźle omówiono najistotniejsze problemy bezpieczeństwa dostępu do wody w Polsce; w trzeciej dokonano ogólnej konstytucyjnej charakterystyki bezpieczeństwa wodnego jako szczególnej normy programowej polskiej ustawy zasadniczej, a w czwartej jako konstytucyjnego prawa jednostki.

REFERENCES:

Literature:

 • Bakker K., Water Security: Research Challenges and Opportunities, “Science” 2012, vol. 337.
 • Braig K.F., The European Court of Human Rights and the right to clean water and sanitation,
  “Water Policy” 2018, vol. 2 (20).
 • Buzzan B., Wæver O., De Wilde J., Security: A New Framework for Analysis, London 1998.
 • Cook C., Bakker K., Water security: Debating an emerging paradigm, “Global Environmental
  Change” 2012, vol. 22, No. 1.
 • Florczak- Wątor M., Komentarz do art. 5 Konstytucji, [in:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz
  do art. 1–86, eds. M. Safjan, L. Bosek, Warsaw 2016.
 • Gerlak A.K. et al., Water security: A review of place-based research, “Environmental Science
  and Policy” 2013, vol. 82.
 • Grabowski R., Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym, Rzeszów 2006.
 • Grey D., Sadoff C.W., Sink or swim? Water security for growth and development, “Water
  Policy” 2007, vol. 9, No. 6.
 • Hoekstra A.E. et al. Urban water security: A review, “Environmental Research Letters”
  2018, vol. 13.
 • Hydrologia Polski, eds. P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka, Warsaw 2017.
 • Jabłoński M., Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji RP, [in:] Wolności i prawa
  jednostki w Konstytucji RP, t. I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji
  wolności i praw jednostki w RP, ed. M. Jabłoński, Warsaw 2010.
 • Kowalczak P., Kundzewicz Z.W., Water-related conflicts in urban areas in Poland, “Hydrological
  Sciences Journal” 2011, vol. 56, No. 4.
 • Kundzewicz Z.W. et al., Assessment of climate change and associated impact on selected
  sectors in Poland, “Acta Geophysica” 2018, No. 66.
 • Łabędzki L., Actions and measures for mitigation drought and water scarcity in agriculture,
  “Journal of Water and Land Development” 2016, No. 26.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D., Social Security as a Factor Contributing to the Evolution
  of the Political System in Poland after the Parliamentary Elections of 2015, “Środkowoeuropejskie
  Studia Polityczne” 2017, No. 4.
 • Mekonnen M.M., Hoekstra A.Y., Four billion people facing severe water scarcity, “Science
  Advances” 2016, vol. 2, No. 2.
 • Piechota M., Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia jako prawo socjalne i prawo podstawowe
  “Roczniki Administracji i Prawa” 2012, vol. 12.
 • Scott Ch.A. et al., Water Security and Adaptive Management in the Arid Americas, “Annals
  of the Association of American Geographers” 2013, vol. 103, No. 2.
 • Staddon Ch., James N., Water Security: A Genealogy of Emerging Discourses, [in:] Globalized
  Water. A Question of Governence, ed. G. Schneier-Madanes, New York 2014.
 • Tortajada C., Fernadez V., Toward Global Water Security: A Departure from the Status
  Quo?, [in:] Global Water Security: Lessons Learn and Long-Term Implications, ed.
  World Water Council, Singapore 2018.
 • Vörösmarty C.J., McIntyre C., Gessner P. et al., Global threats to human water security
  and river biodiversity, “Nature” 2010, vol. 467.
 • Wołpiuk W.J., O konstytucyjnym zadaniu państwa w zakresie ochrony środowiska – zgodnie
  z zasadą zrównoważonego rozwoju, “Prakseologia” 2004, vol. 144.
 • Xenos D., The Positive Obligations of the State under the European Convention of Human
  Rights, London–New York 2012.
 • Zeitoun M., The Global Web of National Water Security, “Global Policy” 2011, vol. 2, No. 3.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart