Author: The Editors
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 3-8
DOI Address: -
PDF: ppk/12/ppk12toc.pdf

Streszczenie:

Author: The Editors
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 228-233
DOI Address: -
PDF: ppk/12/ppk12auth.pdf

Streszczenie:

Author: The Editors
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 216-217
DOI Address: -
PDF: ppk/12/ppk12sc2.pdf

Streszczenie:

Author: Genowefa Grabowska
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 11-38
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.01
PDF: ppk/12/ppk1201.pdf

Streszczenie:

Artykuł poświęcony został procesowi budowy struktur europejskich po 1990 r., a w szczególności działaniom podejmowanym przez przedstawicieli państwa polskiego. Efektywny proces zbliżania Polski do struktur europejskich rozpoczął się od działań mających na celu włączenie Polski do Rady Europy, jednak podjęte działania obejmowały także członkostwo w różnych organizacjach wyspecjalizowanych takich jak: Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), Nuclear Energy Agency (NEA). Swoistym zwieńczeniem dokonanych akcesji było uzyskanie pełnego członkostwa Polski w NATO. Jednak szczególnego zaangażowania realizowanego przez wszystkie środowiska, zarówno polityczne jaki naukowe wymagała procedura uzyskania członkostwa Polski w UE. Autorka, będąca również bezpośrednim uczestnikiem tamtych wydarzeń ukazuje w szczególności prace i dorobek Konwentu do spraw przyszłości Europy (Konwentu Europejskiego).

Konwent Europejski struktury europejskie Rada Europy Unia Europejska

Kontynuuj czytanie

Author: Anna Łabno
E-mail: anna.labno@us.edu.pl
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 39-60
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.02
PDF: ppk/12/ppk1202.pdf

Streszczenie:

Istotę konstytucjonalizmu przełomu XX i XXI w. stanowi uregulowanie praw i wolności a w szczególności środków ich dochodzenia. W ostatnich latach pogłębia się w Polsce krytyka przyjętego uregulowania skargi konstytucyjnej. W takim kształcie, jaki obowiązuje na podstawie art. 79 konstytucji, środek ten nie może spełniać swojej podstawowej funkcji, jaką stanowi ochrona praw człowieka. Pożądanym rozwiązaniem byłaby reforma rozszerzająca zakres przedmiotowy ochrony objętej skargą na akty stosowania prawa. Podobnie negatywne skutki dla ochrony praw człowieka w postępowaniu zainicjowanym skargą powoduje zastosowanie art. 190 ust. 3 konstytucji i dlatego pozytywnie należy ocenić wprowadzenie „przywileju korzyści”. Wyraźne zakwestionowanie istoty skargi, czyli jej funkcji ochronnej dla praw człowieka, stanowi odrzucenie przez Sąd Najwyższy możliwości zastosowania art. 190 ust. 4 konstytucji w przypadku wydania przez Trybunał Konstytucyjny tzw. wyroku interpretacyjnego. W obowiązującym stanie prawnym i wobec stanowiska SN reforma skargi konstytucyjnej wydaje się tym bardziej niezbędna. Tym sposobem stanie się także zadość wizji współczesnego konstytucjonalizmu.

ochrona praw człowieka skarga konstytucyjna

Kontynuuj czytanie

Author: Stanisław Rogowski
Institution: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 61-72
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.03
PDF: ppk/12/ppk1203.pdf

Streszczenie:

Artykuł poświęcony został funkcjonowaniu polskiego parlamentaryzmu w czasie transformacji ustrojowej, w latach 1989 – 1991. Badanie zjawisk dziejących się wówczas jest szczególnie istotne w związku z faktem, że to właśnie wówczas kształtowała się pozycja ustrojowa polskiego parlamentu. Szczególne znaczenie miały przy tym lata 1989 – 1991 obejmujące zarówno polityczne decyzje podjęte przy Okrągłym Stole, ich ustrojową konkretyzację w noweli konstytucyjnej z dnia 7 kwietnia 1989 oraz w wynikających z niej ordynacjach wyborczych do sejmu i senatu a wreszcie w dorobku konstytucyjnym Sejmu X i Senatu I kadencji oraz w praktyce funkcjonowania obu izb. Przemiany te opierały się jak wiadomo na dwóch zasadniczych podstawach; nowym kształcie parlamentu zwłaszcza w zakresie zasad jego kreacji i struktury oraz reaktywowaniu urzędu prezydenta. Obie te sfery były ze sobą powiązane tak na płaszczyźnie ustrojowej i – co stanowiło o specyfice rozwiązań – również politycznej.

polski parlament parlamentaryzm, transformacja ustrojowa

Kontynuuj czytanie

Author: Marcin Dąbrowski
E-mail: marcinesku@wp.pl
Institution: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 73-96
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.04
PDF: ppk/12/ppk1204.pdf

Streszczenie:

Artykuł związany jest z problematyką obywatelstwa polskiego i bezpośrednio dotyczy uchwalonej w dniu 2 kwietnia 2009 r. ustawy o obywatelstwie polskim. Zawiera on analizę podstawowych zasad i kluczowych zmian, które zostały wprowadzone przez wskazany akt normatywny. Zawiera on również w niewielkim zakresie uwagi prawnoporównawcze w stosunku do uchylonej ustawy o obywatelstwie z dnia 15 lutego 1962 r. Artykuł składa się z siedmiu części, w których dokonano analizy rozdziałów ustawy o obywatelstwie i poszczególnych jej przepisów, które w ocenie autora zasługują na uwagę, bądź krytykę. Autor w swoim artykule wskazał, iż ustawa z 2009 r. wprowadziła dwa nowe sposoby uzyskania obywatelstwa (przywrócenie oraz uchylenie uchwał Rady Ministrów pozbawiających obywatelstwa polskiego). Ponadto, autor krytycznie odniósł się do niektórych powtórzonych za ustawą z 1962 r. rozwiązań tj. niezaskarżalność postanowień Prezydenta RP w zakresie nadawania i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa, utraty obywatelstwa polskiego w skutek zaprzeczenia ojcostwa, możliwości wzruszenia decyzji ostatecznych dotyczących przyznania obywatelstwa polskiego. Autor natomiast pozytywnie ocenił w nowej ustawie skuteczną próbę uporządkowania i usystematyzowania sposobów nabywania obywatelstwa, rozszerzenie kompetencji wojewodów, których decyzje mają charakter związany i podlegają kontroli zarówno instancyjnej jak i sądowej.

utrata obywatelstwa uzyskanie obywatelstwa obywatelstwo polskie

Kontynuuj czytanie

Author: Michał Szewczyk
E-mail: szewczyk_michal@o2.pl
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 97-116
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.05
PDF: ppk/12/ppk1205.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest krytyczna analiza wybranych aspektów instytucji inicjatywy obywatelskiej wprowadzonej do unijnego porządku prawnego na mocy Traktatu z Lizbony, którego lakoniczne postanowienia rozwija rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. Podana problematyka z uwagi na relatywnie krótki okres obowiązywania drugiego z wymienionych aktów normatywnych nie doczekała się jak dotychczas kompleksowego omówienia w literaturze prawniczej. Autor wskazuje, że z pozoru najbardziej kontrowersyjne elementy obywatelskiej inicjatywy ludowej w UE, tj. minimalna liczba państw, z których muszą pochodzić sygnatariusze oraz minimalna liczba sygnatariuszy z jednego państwa członkowskiego nie powinny koncentrować uwagi krytyków przyjętych norm prawnych. Natomiast na szczególną dezaprobatę jego zdaniem zasługuje natomiast przyjęcie przez unijnych prawodawców formy niesformułowanej inicjatywy obywatelskiej, co niesie za sobą ryzyko deformacji, czy też niewłaściwej interpretacji propozycji ludu przez Komisję Europejską. Jest to tym bardziej istotne w obliczu, również ocenianego negatywnie, pośredniego czy wręcz podwójnie pośredniego charakteru inicjatywy ludowej w UE – co przy użyciu typologii stosowanej w nauce prawa konstytucyjnego uprawniałoby wręcz do stwierdzenia, że nie mamy do czynienia w badanym przypadku z odmianą „inicjatywy ustawodawczej”, lecz raczej jedynie „inspiracji ustawodawczej”. Generalny sceptycyzm co do wpływu badanej instytucji prawnoustrojowej na rozwiązanie problemu tzw. deficytu demokracji w UE oparty jest na fundamentalnej uwadze, zgodnie z którą jedynie zmiana charakteru integracji europejskiej – z obecnie realizowanego modelu liberalnego, na model republikański – może stworzyć szansę na rzeczywisty udział obywateli Unii w życiu publicznym.

instytucja obywatelskiej inicjatywy prawodawczej Traktat z Lizbony Unia Europejska

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart