Author: Sławomir Patyra
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6331-9006
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 45-57
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.02
PDF: ppk/53/ppk5302.pdf

The article refers to the status of the Marshal of the Sejm, especially with regard to his position as a „guard of the Sejm”. The Author characterizes Marshal competences connected with watching over peace and order within the Sejm, both in terms of legal status and parliamentary practice. In the context of the practice of the previous term of office of the Sejm, he draws attention to the numerous cases of the Marshal using his procedural powers in a way that favours deputies of the fraction represented by the Marshal and their abuse against opposition deputies.

Marszałek Sejmu jako organ czuwający nad spokojem i porządkiem na obszarze Sejmu – dylematy teorii i praktyki parlamentarnej

Artykuł odnosi się do statusu Marszałka Sejmu, szczególnie w odniesieniu do jego funkcji „stania na straży praw Sejmu”. Autor charakteryzuje kompetencje Marszałka dotyczące czuwania nad spokojem i porządkiem na obszarze Sejmu, zarówno w odniesieniu do stanu prawnego, jak i praktyki parlamentarnej. W kontekście praktyki poprzedniej kadencji Sejmu, zwraca uwagę na liczne przypadki stosowania przez Marszałka uprawnień porządkowych w sposób faworyzujący posłów frakcji, którą reprezentuje Marszałek i nadużywania ich wobec posłów opozycji.

REFERENCES:

Literature:

 • Bożyk S., Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne, red. M. Grzybowski,
  Białystok 2008.
 • Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 30, 31, 32, 33, Warszawa 2019.
 • Czarny P., Naleziński B., Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne, Warszawa 1997.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 110, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
  t. II, red. L. Garlicki, Warszawa 2001.
 • Granat M., Ocena uprawnień Marszałka Sejmu w zakresie zaprowadzania porządku
  na sali obrad plenarnych (uwagi de lege lata i de lege ferenda), [w:] Regulamin Sejmu
  w opiniach Biura Analiz Sejmowych, t. 2, wybór i oprac. W. Odrowąż-Sypniewski,
  Warszawa 2010.
 • Koksanowicz G., Kluby poselskie w strukturze i pracach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
  Toruń 2019.
 • Koksanowicz G., Prawny model kierownictwa Sejmem w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej
  Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 2014.
 • Krzywoń A., Zasada równości i zakaz dyskryminacji, [w:] W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Warszawa 2018.
 • Mordwiłko J., Możliwość użycia przez marszałka Sejmu Straży Marszałkowskiej w celu
  wykonania decyzji o wykluczeniu posła z posiedzenia, „Ekspertyzy i Opinie Prawne.
  Biuletyn” 2002.
 • Winczorek P., O zmianach w przepisach dotyczących uprawnień Marszałka Sejmu w kwestii
  zapewnienia porządku na sali posiedzeń Izby, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura
  Analiz Sejmowych, t. 2, wybór i oprac. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
 • Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart