Author: Wojciech Mojski
E-mail: wojciech.mojski@poczta.umcs.lublin.pl
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4802-3346
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 59-74
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.03
PDF: ppk/53/ppk5303.pdf

Performance of parliamentary mandate by professional lawyers is one of the elements that can contribute to improving the quality of law, which is created in a democratic state ruled by law. In Polish reality, this applies, among others, to the possibility of performance of the functions of a MP and senator by attorneys-at-law. However, this issue is also associated with certain constitutional problems resulting mainly from the separate status of parliamentarians and lawyers providing legal assistance, including the potential conflict between the naturally political nature of deputies and the parliament and the independence of lawyers and bar associations. The purpose of this study is to briefly discuss selected specific issues related to these problems.

Wykonywanie mandatu parlamentarnego przez adwokatów i radców prawnych w Polsce. Wybrane zagadnienia ustrojowe

Wykonywanie mandatu parlamentarnego przez profesjonalnych prawników stanowi jeden z elementów, który sprzyjać może podnoszeniu jakości prawa tworzonego w demokratycznym państwie prawnym. W polskich realiach dotyczy to między innymi możliwości pełnienia funkcji posła i senatora przez adwokatów i radców prawnych. Zagadnienie to wiąże się jednak jednocześnie z pewnymi problemami ustrojowymi wynikającymi głównie z odrębnego statusu ustrojowego parlamentarzystów i prawników świadczących pomoc prawną, w tym z potencjalnym konfliktem pomiędzy naturalnie politycznym statusem posłów i senatorów oraz parlamentu a niezależnością adwokatów i radców prawnych, a także ich samorządów zawodowych. Celem tego opracowania jest skrótowe omówienie wybranych zagadnień szczegółowych dotyczących wskazanej problematyki.

REFERENCES:

Literature:

 • Chrobak S., Prawo do wykonywania zawodu adwokata, „Na wokandzie” nr 32, https://
  nawokandzie.ms.gov.pl/numer-32/dobre-praktyki-2-numer-32/prawo-do-wykonywania-
  zawodu-adwokata.html (20.10.2019).
 • Gierach E., Komentarz do art. 103 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz
  do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Grajewski K., Status prawny posła i senatora, Warszawa 2002.
 • Grajewski K., Stelina J., Komentarz do art. 25, [w:] K. Grajewski, J. Stelina, P. Uziębło,
  Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2014.
 • Grajewski K., Stelina J., Szczególne uprawnienia pracownicze posłów i senatorów, „Przegląd
  Sejmowy” 2005, nr 1.
 • Granat M., Regulacje prawne dotyczące rozstrzygania konfliktów interesów poselskich,
  http://biurose.sejm.gov.pl/seminarium/granat.pdf (20.102019).
 • Grzesik-Kulesza M., Ochrona prawna parlamentarzysty – uwagi de lege lata, „Przegląd
  Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 1.
 • Jaworski Cz., Niezależność wykonywania zawodu adwokata w świetle regulacji prawnych
  europejskich i polskich, „Palestra” 1992, nr 40/7–8 (463–464).
 • Klatka Z., To nas dotyczy… Co z podwójną lojalnością posłów-radców prawnych, „radca.
  pl – Kwartalnik Okręgowej Izby Radców w Katowicach” 2017, nr 4(16), https://oirp.
  katowice.pl/add/vrecord/1402630714/1403398156/1402630728_0.pdf (20.10.2019).
 • Krzyżanowska A., Czy adwokat w parlamencie to nadal adwokat?, https://prawo.gazetaprawna.
  pl/artykuly/1062995,adwokat-w-parlamencie-to-nadal-adwokat.html (20.10.2019).
 • Kubuj K., Opinia prawna w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej posła
  będącego jednocześnie adwokatem, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
  Kancelarii Sejmu” 2014, nr 2(42).
 • Lis-Staranowicz D., Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym,
  Warszawa 2005.
 • Maroń G., Instytucja ślubowania adwokata w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa
  Publicznego” 2012, nr 2.
 • Mordwiłko J., Opinia prawna w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej
  przez okręgową radę adwokacką posła będącego jednocześnie adwokatem za wystąpienia
  publiczne w związku z wykonywaniem mandatu, „Zeszyty Prawnicze Biura
  Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2014, nr 2(42).
 • Sanetra W., Uwagi w kwestii zakresu podmiotowego kodeksu pracy, [w:] Prawo pracy a wyzwania
  XXI-go wieku: księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa
  2002.
 • Sobczak K., Adwokat-poseł przestaje wykonywać zawód, https://www.prawo.pl/prawnicy-
  sady/adwokat-posel-przestaje-wykonywac-zawod,41605.html (20.10.2019).
 • Sołtys B., Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia
  w prawie polskim, Wrocałw 2017.
 • Szmyt A., Uwagi w sprawie niepołączalności mandatu poselskiego z funkcją społecznego
  doradcy Prezydenta RP, [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007–
  2015) tom 2, część 1. Wybór opinii prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r.
  o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2011, nr 7, poz. 29, ze zm.), red. I. Galińska-
  Rączy, Warszawa 2015.
 • Szydło M., Zakaz łączenia mandatu parlamentarnego. Studium prawne, Warszawa–Poznań 2012.
  Wrocławska T., Szczególna pozycja posła-pracownika a interes pracodawcy, „Studia Prawno-
  Ekonomiczne” 2015, t. XCVII.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart