Author: Grzegorz Koksanowicz
E-mail: koksanowiczkancelaria@wp.pl
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2076-1953
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 91-103
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.05
PDF: ppk/53/ppk5305.pdf

The article discusses the issues of the passing of local enactments by the bodies which constitute the units of the territorial local government. Considerations include both the analysis of the legal status and practice. The main problem which arises against that background is connected with the fact that the legislator applies a patchy legislative technique when authorising the territorial local government to independently regulate certain issues. Once, he definitely prejudges that the body of the territorial local government passes the regulation which is the act of local law; however, at other times he allows the addressees to settle that issue by themselves. In the latter case it causes serious problems in practice as the bodies of the territorial local government make diverging assessments in this matter. It leads to the inconsistent system of sources of the binding local law.

Akty prawa miejscowego wydawane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy praktyczne

Artykuł poświęcony jest problematyce wydawania aktów prawa miejscowego przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Rozważania obejmują zarówno analizę stanu prawnego jak i praktyki. Zasadniczy problem jaki wyłania się na tym tle związany jest z faktem, że ustawodawca upoważniając organ samorządu terytorialnego do samodzielnego normowania określonych zagadnień, stosuje niejednolitą technikę legislacyjną: raz definitywnie przesądza, że wydawana przez organ samorządu terytorialnego regulacja ma charakter aktu prawa miejscowego, innym razem rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawia adresatowi upoważnienia. W tym ostatnim przypadku powoduje to istotne problemy w praktyce, polegające na rozbieżnych ocenach jakich dokonują w tej materii organy samorządu terytorialnego. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest niespójność systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego o zasięgu lokalnym.

REFERENCES:

Literature:

 • Bułajewski S., Pojęcie aktu prawa miejscowego w poglądach doktryny, orzecznictwie Trybunału
  Konstytucyjnego i sądów administracyjnych, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 18.
 • Ciapała J., Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy”
  2000, nr 3.
 • Czuryk M., Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego
  szczebla lokalnego i regionalnego, [w:] Akty normatywne i administracyjne, red.
  M. Karpiuk, Warszawa 2009.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa, [w:] Konstytucyjny
  system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2009.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.
 • Jaworska-Dębska B., Źródła prawa administracyjnego – prawo miejscowe, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Kasiński, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Warszawa 2019.
 • Karpiuk M., Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego, [w:] M. Karpiuk,
  J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna,
  Warszawa 2013.
 • Kotulski M., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, „Samorząd
  Terytorialny” 2001, nr 11.
 • Malisz E. Cz., Samorządowe prawo miejscowe, Zielona Góra 2001.
 • Mreńca E., Zientarski P.B., Kompetencja prawotwórcza organów jednostek samorządu terytorialnego
  w zakresie współkształtowania powszechnie obowiązującego prawa, [w:]
  Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego,
  red. H. Izdebski, E. Mreńca, P.B. Zientarski, Warszawa 2018.
 • Sikora K., Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sądowo administracyjnej
  kontroli, Lublin 2017.
 • Szewczyk E., Szewczyk M., Akty prawa miejscowego a generalne akty administracyjne,
  [w:] Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego,
  red. H. Izdebski, E. Mreńca, P.B. Zientarski, Warszawa 2018.
 • Zachariasz I., Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego
  – wybrane zagadnienia teoretyczne, [w:] Akty prawa miejscowego stanowione
  przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. H. Izdebski, E. Mreńca,
  P.B. Zientarski, Warszawa 2018.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart