Author: Jacek Sobczak
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4014-8443
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 105-117
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.06
PDF: ppk/53/ppk5306.pdf

Parliament and self-government have become a foundation of the modern democratic state. In order to achieve to proper significance of the self-government in the works of the Parliament it is crucial to establish institutional guarantees in its organisation. Commission on Local Self-government and Regional Policy is one of the most fundamental instutional guarantees of representing the intrests of local self-government in Polish Parliament which is confirmed by its practice. That is why it is necessary to study its activity. An analysis of the Commission’s tasks performed in accordance with its statute provides the basis for assessing the activities of the Commission during the eighth term of office of the Parliament (2015–2019).

Prace Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu VIII kadencji (2015–2019)

Parlament i samorząd są fundamentem i stanowią jednocześnie niezbędną przesłankę współczesnego państwa demokratycznego. Aby problemy szeroko pojętego samorządu znalazły właściwą rangę w pracach parlamentu niezbędne są odpowiednie gwarancje instytucjonalne w jego organizacji i funkcjonowaniu. Jedną z podstawowych gwarancji reprezentowania i artykułowania interesów samorządu w organizacji i funkcjonowaniu Sejmu jest Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Dlatego konieczne jest zbadanie praktyki i działalności Komisji. Analiza wyznaczonych regulaminem Izby i zrealizowanych funkcji oraz zadań, stanowi podstawę do oceny działalności Komisji w okresie VIII kadencji Sejmu w latach 2015–2019. 1

REFERENCES:

Literature:

 • Bałaban A., Granice i postacie prawodawstwa Samorządowego, [w:] Samorządy w Konstytucji
  RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013.
 • Banaszak B., Wprowadzenie do rozdziału VII Samorząd terytorialny, [w:] Konstytucja
  Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, Warszawa 2012.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
 • Kotarba B., Problemy samorządu terytorialnego w debatach sejmowych. Studium przypadku,
  Rzeszów 2019.
 • Kuciński J., Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki
  politycznej, Warszawa 2017.
 • Pajdała H., Komisje sejmowe, status i funkcjonowanie, Warszawa 2003.
 • Pajdała H., Komisje w parlamencie współczesnym, Warszawa 2001.
 • Piotrowski R., Zagadnienia struktury współczesnych parlamentów, [w:] Założenia ustrojowe
  struktura i funkcjonowanie parlamentu, red. A. Gwiżdż, Warszawa 1997.
 • Sarnecki P., Idea samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Samorządy
  w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała,
  Toruń 2013.
 • Stębelski M., Zakres sformułowania „szczegółowe rozpatrzenie” z art. 41 ust. 1 regulaminu
  Sejmu, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, oprac. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
 • Zubik Z., Organizacja pracy i struktura wewnętrzna Sejmu, [w:] Parlament. Model konstytucyjny
  a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart