Author: Agata Pyrzyńska
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4573-4310
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 193-213
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.12
PDF: ppk/53/ppk5312.pdf

The subject of the article is the analysis of the shape of district electoral commissions in municipal elections. The considerations contained in the paper were based on the binding legal regulations and the conclusions from the electoral practice of the municipal elections from 2018. The first part of the article discusses the significance of the electoral commissions for the electoral process. The second part of the study is devoted to the procedure for nominating candidates of the commissions. Subsequently, the entities responsible for appointment of the electoral commissions and the current rules for their functioning are discussed. Finally the article contains the conclusions with critical remarks about the current institutional shape and the mode of appointing the electoral commissions.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych. Wybrane zagadnienia na tle praktyki wyborów z 2018 r.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza kształtu obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych. Rozważania zawarte w pracy oparte zostały na obowiązujących regulacjach prawnych oraz wnioskach płynących z praktyki wyborów samorządowych z 2018 r. W pierwszej części artykułu omówiono znaczenie obwodowych komisji wyborczych dla procesu wyborczego. Część druga opracowania poświęcona została trybowi zgłaszania kandydatów na członków omawianych komisji. W dalszej części zaprezentowane zostały podmioty zaangażowane w powołanie obwodowych komisji wyborczych oraz aktualne zasady ich funkcjonowania. Analizę kończą wnioski, w których przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące aktualnego kształtu instytucjonalnego oraz trybu powołania obwodowych komisji wyborczych.

REFERENCES:

Literature:

 • Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S. J., Kisielewicz A., Rymarz F., Kodeks wyborczy. Komentarz,
  Warszawa 2010.
 • Czaplicki K.W., O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy, Toruń 2009.
 • Haman J., Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji, Warszawa 2018.
 • Hermeliński W., Aktualne problemy prawa wyborczego przed wyborami do jednostek samorządu
  terytorialnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 4.
 • Mordwiłko J., Pozycja i rola komisarza wyborczego w polskim prawie wyborczym, „Gdańskie
  studia prawnicze” 2004, t. XII.
 • Pyrzyńska A., Kropkowski M., Rzeszowski J., Wyzwania współczesnego prawa wyborczego,
  Toruń 2015.
 • Rakowska-Trela A., Nowelizacja samorządowego prawa wyborczego, „Przegląd Prawa
  Konstytucyjnego” 2018, nr 4.
 • Rakowska-Trela A., Składowski K., Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018, Warszawa
  2018.
 • Rakowska-Trela A., Zasada demokratycznego państwa prawnego a zmiany w prawie wyborczym,
  „Studia Wyborcze” 2018, t. 25.
 • Skotnicki K., Skład obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum,
  [w:] Iudices electionis custodes (sędziowie kustoszami wyborów), red. F. Rymarz,
  Warszawa 2007.
 • Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim, Toruń 2010.
 • Sokala A., Administracja wyborcza w polskim kodeksie wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy.
  Wstępna ocena, red K. Skotnicki, Warszawa 2011.
 • Sokala A., Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej, „Studia Wyborcze” 2018, t. 25.
 • Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart