Author: Andrzej Szmyt
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3101-4838
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 15-28
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.01
PDF: ppk/54/ppk5401.pdf

Referendums arose the permanent interest of both science and political practice. A lively debate is also ongoing in Poland. The article is devoted to the disputes related to the con- stitutional referendum, especially the concept of its non-binding character and its prior nature in relation to constitutional amendments, as well as changes in the sphere of local referendums. Particular attention has been also paid to issues concerning the freedom of speech during the referendum campaign and the implementation of referendum results.

O referendum w Polsce jeszcze raz – wybrane uwagi

Referenda są trwałym obiektem zainteresowania tak nauki, jak i praktyki ustrojowej. Ożywiona debata toczy się także w Polsce. Opracowanie poświęcone jest sporom na tle referendum konstytucyjnego, zwłaszcza koncepcji jego niewiążącego charakteru i za- stosowania uprzedniego wobec zmiany konstytucji, a także przemianom w sferze referendów lokalnych. Szczególną uwagę poświęcono też kwestiom wolności słowa podczas kampanii referendalnej i realizacji wyników referendum.

REFERENCES:

Literature:

  • Gajda S., Ochrona prawdziwości informacji wyborczych, „Gdańskie Studia Prawnicze”
    2005, t. XIII.
  • Mc Kay S., Designing Popular Vote Processes for Democratic Systems: Counter-Proposals, Recurring Referendums and Iterated “Popular Votes”, „Swiss Political Science Review” 2018, vol. 24, no. 3.
  • Rytel-Warzocha A., Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschod-
    niej, Warszawa 2011.
  • Rytel-Warzocha A., Uziębło P., Aktualne tendencje związane ze wzmocnieniem partycypacji mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym, [w:] Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013.
  • Trzciński J., Jak uchwalić nową Konstytucję? [w:] Potentia non est nisi ad bonum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, red. M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka, Toruń 2018.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart