Author: Mateusz Radajewski
Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ORCID: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.10000-0002-7547-9197
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 155-170
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.08
PDF: ppk/54/ppk5408.pdf

The subject of the study is the exception to the principle of discontinuation of works of the Polish parliament issue. The initial point of reference for further discussion is the state ment that the principle despite its benefits has also disadvantages which justify admis- sibility to formulate exceptions thereto. Then the author indicates its legal nature which has an effect on possible determination thereof. The exceptions to the discontinuation rule in legislation and parliamentary regulations were further analysed. Analyses car- ried out have led to the conclusion that the discontinuation of works of the Polish par- liament has the nature of the constitutional principle and exceptions thereto may be es- tablished only by an express decision of the legislator.

Wyjątki od zasady dyskontynuacji prac polskiego parlamentu

Przedmiotem artykułu jest problematyka wyjątków od zasady dyskontynuacji prac pol- skiego parlamentu. Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest stwierdzenie, że zasada ta, choć niesie za sobą pewne korzyści, ma również wady, które uzasadniają dopuszczal- ność formułowania od niej wyjątków. Następnie autor wskazuje na jej charakter prawny, który rzutuje na możliwość ich określania. W dalszej kolejności analizie poddane zostały wyjątki od zasady dyskontynuacji przewidziane w ustawodawstwie oraz regulaminach parlamentarnych. Przeprowadzone analizy doprowadziły do wniosku, że dyskontynu- acja prac polskiego parlamentu ma charakter zasady konstytucyjnej, od której wyjątki mogą być ustanawiane jedynie w drodze wyraźnej decyzji prawodawcy.

REFERENCES:

Literature:

 • Balicki R., Funkcja europejska Sejmu RP, Wrocław 2019.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Bień-Kacała A., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych. Wybrane problemy, „Studia Iuridica Toruniensia” 2008, nr 4.
 • Borski M., Inicjatywa ludowa instrumentem presji na prawodawcę?, „Przegląd Prawa Pu-
  blicznego” 2016, nr 7–8.
 • Borski M., Przywora B., Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polskim porządku prawnym – próba oceny z perspektywy praktyki parlamentarnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 2.
 • Chybalski P., Art. 126g, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
  red. A. Szmyt, Warszawa 2017.
 • Czarny P., W sprawie niektórych aspektów zastosowania zasady dyskontynuacji, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 1.
 • Eckhardt K., Wpływ organów władzy wykonawczej na wewnątrzparlamentarne postępowanie ustawodawcze (w świetle Małej konstytucji z 1992 r. oraz Konstytucji Rzeczypo-
  spolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.), „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 3.
 • Garlicki L., Art. 98, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. I, Warszawa 1999.
 • Garlicki L., Konstytucja – Regulamin Sejmu – ustawa, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2.
 • Garlicki L., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych, „Studia Iuridica” 1995, t. 28.
 • Grajewski K., Art. 11, [w:] K. Grajewski, J. Stelina, P.J. Uziębło, Komentarz do ustawy
  o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2014.
 • Kmieciak Z., Prawotwórstwo sędziowskie w sferze jurysdykcji sądów administracyjnych,
  „Państwo i Prawo” 2006, nr 12.
 • Litwin T., Zastosowanie zasady dyskontynuacji prac legislacyjnych w stosunku do ustawy
  budżetowej, „Państwo i Społeczeństwo” 2007, nr 2.
 • Naleziński B., Art. 98, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. M. Safjan, L. Bosek, t. II,
  Warszawa 2016.
 • Odrowąż-Sypniewski W., W sprawie wątpliwości związanych z zastosowaniem zasady dyskontynuacji prac Sejmu do zawiadomienia Sejmu przez prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi RP do ratyfikacji umowy międzynarodowej, której
  ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 1.
 • Osiński T., Art. 21, [w:] A. Kowalski, M. Lewandowski, T. Osiński, Sejmowa komisja śledcza. Ustawa z 1999 r. z komentarzem, Warszawa 2006.
 • Preisner A., Zwyczaj i prawo zwyczajowe, [w:] Charakter i struktura norm Konstytucji,
  red. J. Trzciński, Warszawa 1997.
 • Sarnecki P., Dyskontynuacja prac parlamentarnych a tzw. weto ustawodawcze Prezydenta, „Ekspertyzy i Opinie Prawne. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sej-
  mu” 2001, nr 4.
 • Sokolewicz, Art. 225, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. V, Warszawa 2007.
 • Sokolewicz W., Uwagi o konsekwencjach rozwiązania Sejmu dla niedokończonych postępowań ustawodawczych, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 3.
 • Szmyt A., Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997–2007), Gdańsk
  2008.
 • Szmyt A., Tryb stanowienia ustaw – szanse i zagrożenia, [w:] Zagadnienia prawa parla-
  mentarnego, red. M. Granat, Warszawa 2007.
 • Szmyt A., W sprawie niektórych aspektów zastosowania zasady dyskontynuacji, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 1.
 • Tkaczyk E., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych jako trwały element polskiego
  porządku konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2010, nr 3.
 • Uziębło P., Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych
  państw obcych, Warszawa 2006.
 • Winczorek P., Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych
  parlamentu, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 1.
 • Zubik M., Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu,
  „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 1.
 • Zubik M., Trybunał Stanu – stan Trybunału (Słów kilka o polskim sądzie nad notablami),
  [w:] Trzecia władza: sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart