Author: Michał Mistygacz
E-mail: m.mistygacz@uw.edu.pl
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7083-7840
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 137-160
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.07
PDF: ppk/56/ppk5607.pdf

Immunity of a Judge in Criminal Matters in the Context of the Process of the Delegitimization of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court

The subject of the article is to show the issues related to the institution of judicial immunity and its importance in bringing judges to criminal liability on the basis of current constitutional and procedural provisions. The author made these considerations a starting point for an in-depth analysis of the issue of delegitimization of the judiciary on the basis of recent processes in Poland concerning the National Council of the Judiciary and the newly established Disciplinary Chamber of the Supreme Court. The whole is issue situated on the level of EU law, national regulations and rich jurisprudence of the judicial authorities.

Przedmiotem artykułu jest ukazanie problematyki związanej z instytucją immunitetu sędziowskiego i jej znaczenia dla pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów konstytucyjnych i procesowych. Rozważania te autor uczynił punktem wyjścia do analizy zagadnienia delegitymizacji władzy sądowniczej na kanwie zachodzących w ostatnim czasie w Polsce procesów ustrojowych dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa oraz nowoutworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Całość została ulokowana na płaszczyźnie przepisów prawa UE, norm prawa krajowego oraz orzecznictwa organów władzy sądowniczej.

REFERENCES:

 • Beetham D., The Legitimation of Power, Macmillan, London 1991.
 • Biernat T., Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń 2000.
 • Cieślak, Niezawisłość sędziowska a partia, „Palestra” 1957, nr 2.
 • Garlicki L., Pojęcie i cechy „sądu” w świetle orzecznictwa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008.
 • Garlicki L., Władza sądownicza a nowa konstytucja, „Przegląd Sądowy” 1991, nr 1-2. Gołąb S., Sądownictw cywilne w Konstytucji, [w:] Ankieta o Konstytucji z 17 marca 1921 r., red. W.L. Jaworski, Warszawa 2014 (reprint wydania z 1924 r.).
 • Grajewski K., Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001.
 • Grzelak A., Kadrowa reforma Sądu Najwyższego jako odpowiedź na problemy wymiaru sprawiedliwości - próba nieudana, [w:] Konstytucja. Praworządność Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, red. Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek, Warszawa 2019.
 • Gudowska-Natanek E., Formalne prawo odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 1.
 • Janusz-Pohl B., Immunitety w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2009.
 • Kaftal A., Wernerowa A., O immunitecie sędziowskim, „Państwo i Prawo” 1960, z. 11.
 • Konstytucja RP. Tom II. Komentarz, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Kubiak J.R., Kubiak J., Immunitet sędziowski, „Przegląd Sądowy” 1993, nr 11-12.
 • Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.
 • Mazur D., Sędziowie pod specjalnym nadzorem, czyli „wielka reforma” wymiaru sprawiedliwości, [w:] Konstytucja. Praworządność Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, red. Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek, Warszawa 2019.
 • Michalski W., Immunitety w polskim procesie karnym, Warszawa 1970.
 • Mogilnicki A., Wspomnienia adwokata i sędziego, Warszawa 2016.
 • Niezgódka-Medek M., Krajowa Rada Sądownictwa - jako gwarant niezależności sądów i niezawisłości sędziów do czasu wprowadzenia zmiana na przełomie 2017 i 2018 r., [w:] Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, red. Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek, Warszawa 2019.
 • Rakowska-Trela A., Sądy i sędziowie wobec niedemokratycznych przemian, „Studia Politologiczne” 2018, vol. 47.
 • SchaffL., W sprawie immunitetu sędziowskiego, „Państwo i Prawo” 1956, z. 12.
 • Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za 2012 r., „Ius Novum” 2013, nr 2.
 • Szyszka A., Immunitety: parlamentarny, prezydencki i sędziowski w polskim prawie konstytucyjnym, Kielce 2018. Wędrychowska E.L., Wędrychowski M.P., Pojęcie „niezawisłości sędziowska” w polskim procesie karnym jako element zasady uczciwego procesu, [w:] Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci profesora Andrzeja Murzynowskiego, red. P. Kruszyński, „Studia Iuridica” 1997, t. 33.
 • Wróbel W., Izba Dyscyplinarna jako sąd wyjątkowy w rozumieniu art. 175 ust. 2 Konstytucji RP, „Palestra” 2019, nr 1-2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart