Author: Jacek Wojnicki
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4289-989X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 273-294
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.14
PDF: ppk/56/ppk5614.pdf

Chairman of the Government in the Czech Republic - Evolution of Political System and Constitutional Practice

The article discusses the evolution of the political position of heads of government in the Czech Republic. Time censures are between 1992 and 2019. The institution of the Prime Minister has become a real instrument of political power for the leaders of political groups in the country discussed. The parliamentary model of government in force in the Czech Republic assumes close cooperation between the legislative and executive authorities. The analysis includes both the constitutional regulations and political practice of the last nearly 30 years.

Artykuł omawia kwestie ewolucji pozycji ustrojowej szefów rządów w Republice Czeskiej. Cezury czasowe mieszczą się pomiędzy 1992 r. a 2019 r. Instytucja premiera stała się realnym instrumentem władzy politycznej dla liderów ugrupowań politycznych w omawianym państwie. Parlamentarny model rządów obowiązujący w Republice Czeskiej zakłada ścisłą współpracę władzy ustawodawczej i wykonawczej. W analizie uwzględniono zarówno regulacje konstytucyjne, jak i praktykę polityczną ostatnich blisko 30 lat.

REFERENCES:

 • Agh A., The Politics of Central Europe, London 1998. Antoszewski A., Partie i systemy partyjne na przełomie wieków, Toruń 2009.
 • Antoszewski A., Potencjalna i realna władza premiera w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. B. Dziemidok-Olszewskiej, W. Sokół i T. Bichta, Lublin 2012.
 • Bankowicz M., Systemy władzy państwowej Czechosłowacji i Czech, Kraków 1998.
 • Bankowicz M., Transformacja konstytucyjna państw Europy Środkowej, Kraków 2010.
 • Biskupski K., Problemy ustrojoznawstwa, Toruń 1968. Cet etrange post-communisme. Rupture et transitions en Europe central et orientale, red. G. Mink, J. Szurek, Paris 1992.
 • Communism in Eastern Europe, red. T. Rakowska-Harmstone, London 1979.
 • Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1997.
 • Dressler A., Peška P., Rattinger B., Ústavní právo Československé socialistické republiky. Díl 1, Praha 1967
 • Esmein A., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1921 [reprint z 2013 r.].
 • Filip J., Soudobé ústavni systémy, Brno 1996. Filip J., The Czech Senate: history and presence, Prague 2003.
 • Filip J., Ústavní právo České republiky, Brno 2011. Filip J., Ústavno právo, Brno 2015.
 • Filip J., Volební právo pro parlamentí a obecni volby v České republice, Brno 1993.
 • Gdulewicz E., Republika Czeska, [w:] Ustroje państw współczesnych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2002.
 • Groszkowski J., Czechy po wyborach: dominacja Babiša, „Analizy OSW”, z 25 października 2017 r.
 • Groszkowski J., Czechy: Nowy rząd w Czechach: jawny konflikt interesów, „Analizy OSW”, 5 lutego 2014 r.
 • Heck R., M. Orzechowski, Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969.
 • Holmes L., Post-Communism. An Introduction, Durham 1997.
 • Idzikowska U., Václavák i milcząca reszta, „Tygodnik Powszechny”, 2020, nr 1-2.
 • Klima K., Ústavni právo, Plzeň 2016. Konstytucje europejskich państw socjalistycznych, red. A. Burda, Wrocław 1967.
 • Kruk M., Ustrój polityczny CSRS, Warszawa 1976.
 • Kubát M., Současná česká polityka: co s neefektivnim reżimem, Brno 2013.
 • Nowe konstytucje państw europejskich, red. L. Gelberg, Warszawa 1949.
 • Nowe konstytucje, red. J. Makowski, Warszawa 1925.
 • Občanska Demokratická Strana a Česká Politika, red. S. Balik, Brno 2006.
 • Pavliček V. a kolektiv, Ústavni právo a státovĕda. II díl. Ústavní právo České republiky, Praha 2015.
 • Pietrzak M., Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926, Warszawa 1969.
 • Przeworski A., Democracy and the market. Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America, New York 1991.
 • Rduch-Michalik T., Czechy, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 2004.
 • Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku, Kraków 1999.
 • Sobolewski M., Zasady demokracji burżuazyjnej, Warszawa 1969.
 • Sokół W., System polityczny Czech, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkoweji Wschodniej, red. M. Żmigrodzki, W. Sokół, Lublin 2005.
 • Starzyński S., Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw słowiańskich, Warszawa 1928, [reprint z 2010].
 • Stembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym, Warszawa 1982.
 • Szymczak T., Ustrój europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1983.
 • Ten Years of the Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe, red. K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz, Lublin 2001.
 • Tomaszewski J., Republika Czeska 1918-2013, Warszawa 2014.
 • Vodička K., Cabada L., Politický system České republiky, Praha 2011.
 • Weyr F., Československé právo ústavni, Praha 1937.
 • Wojnicki J., Kształtowanie się systemów wielopartyjnych w Europie Środkowowschodniej, Pułtusk 2004.
 • Współczesne partie i systemy partyjne: zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.
 • Zagadnienia konstytucjonalizmu Europy Środkowo-Wschodniej, red. T. Mołdawa, Warszawa 2003.
 • Zawadzka B., Zmiany systemu politycznego w ustawodawstwie państw Europy Środkowo-Wschodniej 1989-1991, Warszawa 1992.
 • Zieliński E., Zieliński J., Rządy w państwach Europy, tom 4, Warszawa 2007.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart