Author: Piotr Czeczot
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0137-8526
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 443-459
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.24
PDF: ppk/56/ppk5624.pdf

Second Amendment to the American Constitution. Genesis, Targets and Objectives

The author will try to trace the genesis of the Second Amendment in the context of the American constitution process and the influence of other legal acts on the final content of the provision in question. What’s more the author will analyze the ideas that accompanied the Founding Fathers and which led to the creation of the United States Constitution. The author will analyze the objectives of the Second Amendment and the ideological assumptions that underpin it, including the issue of enabling citizens personal defense and the protection of private property, as well as the issue of guaranteeing citizens an effective tool to resist the state apparatus as a guarantee of citizens’ freedom as well as to prevent possible tyranny. Finally, the author will refer to the issue of culture of gun ownership in the USA and Poland.

Autor spróbuje prześledzić genezę Drugiej Poprawki w kontekście procesu tworzenia amerykańskiej konstytucji oraz wpływy innych aktów prawnych na ostateczną treść omawianego przepisu, jak również idee, które towarzyszyły Ojcom Założycielom, i które doprowadziły do wytworzenia jedynej w swoim rodzaju ustawy zasadniczej. Autor przeanalizuje cele, jakie miała spełniać Druga Poprawka oraz założenia ideowe, które legły u jej podstaw, w tym kwestię umożliwienia obywatelom obrony osobistej oraz obrony prywatnej własności, jak też kwestię zagwarantowania obywatelom skutecznej możliwości oporu wobec aparatu państwowego, jako gwarancji wolności obywateli, a tym samym narzędzia do zapobiegnięcia ewentualnej tyranii. Na końcu autor odniesie się do zagadnienia kultury posiadania broni w USA i w Polsce.

REFERENCES:

 • Bogus C.T., The Hidden History of the Second Amendment, „U.C. Davis Law Review” 1998, vol. 31, Legal Studies Paper No. 80, https://ssrn.com/abstract=1465114
 • Czeczot P., Druga poprawka do konstytucji USA. Próba wykładni, „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, vol. 24, nr 4.
 • The Jeffersonian Cyclopedia, red. J.P. Foley, New York and London 1900.
 • Halbrook S.P., Kopel D.B., Tench Coxe and the Right to Keep and Bear Arms, 1787-1823, „William and Mary Bill of Rights Journal” 1999, vol. 7, No. 2, https://ssrn.com/abstract=1272675
 • Jensen M., The Articles of Confederation: An Interpretation of the Social-constitutional History of the American Revolution, 1774-1781, Madison 1976.
 • Kates D.B., Toward an Annotated Bibliography of the Second Amendment, „Journal on Firearms and Public Policy” 1997, vol. 9, https://ssrn.com/abstract=2953461.
 • Kopel D.B., Cramer C.E., The Keystone Of The Second Amendment: The Quakers, The Pennsylvania Constitution, And The Flawed Scholarship Of Nathan Kozuskanich, „Widener Law Journal” 2010, vol. 19, https://ssrn.com/abstract=1502925.
 • Laidler P., Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik, Łódź 2007.
 • Madison J., The Federalist Papers, nr 46, http://www.gutenberg.org/files/1404/1404h/1404-h.htm.
 • Małajny R.M., Dynamiczna Równowaga czy antagonistyczna współpraca? Współczesny podział władzy w amerykańskim konstytucjonalizmie, [w:] Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, red. A. Zięba, Kraków 2013.
 • Pułło A., Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2002.
 • Reynolds G.H., A Critical Guide To The Second Amendment, „Tennessee Law Review” 1995, No. 62, https://ssrn.com/abstract=960788.
 • Scalia A. Opinion of the Court, District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/554/07-290/opinion.pdf.
 • Skeen C.E., Citizen Soldiers in the War of 1812, Lexington 1999.
 • Spitzer R.J., The Politics of Gun Control, New York 2015.
 • Szyszkowski W., Twórcy Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Jefferson, Hamilton., Warszawa 1980.
 • Tokarczyk R., Prawo amerykańskie, Warszawa 2011.
 • Wiśniewski P., Druga Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych (Second Amendment) - fundamentalne prawo konstytucyjne, czy niebezpieczny anachronizm. Wykładnia postanowień konstytucyjnych, [w:] Broń, problematyka prawna i kryminalistyczna, red. W. Kwiatkowska-Wójcikewicz, L. Stępka, Toruń 2013.
 • Kates D.B., The Second Amendment and the Ideology of Self-Protection, https://www.firearmsandliberty.com/kates.self.protection.html.
 • Volokh E., Don Kates, the father of the modern Second Amendment revival, has died, 4 listopada 2016 r., The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2016/11/04/don-kates-the-father-of-the-modern-second-amendment-revival-has-died/?utm_term=.1fa56bf56748.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart