Author: Łukasz Buczkowski
Institution: Łomża State University of Applied Sciences
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0147-4721
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 61-74
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.04
PDF: ppk/57/ppk5704.pdf

The subject of the article is the analysis of the provisions of the Art. 35 (2) of the Act on Local Referendum against the background of the Art. 31 (3) of the Constitution of the Republic of Poland, creating the conditions for admissibility of formulating restrictions on the use of constitutionally specified provisions the rights and freedoms of the individual. The aim of the study is to determine whether the statutory regulation under review remains compliant with the constitutional principle of proportionality regarding the citizen’s right to a court. The main thesis is that the disposition of the Art. 35 (2) of the Local Referendum Act does not infringe the individual’s rights related to the pursuit of claims related to unreliable referendum campaigns.

Artykuł 35 ustęp 2 ustawy o referendum lokalnym w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności

Przedmiotem artykułu jest analiza postanowień art. 35 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym na tle wynikających z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przesłanek dopuszczalności formułowania ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnie określonych praw i wolności jednostki. Celem opracowania uczyniono ustalenie, czy badana regulacja ustawowa pozostaje w zgodzie z konstytucyjną zasadą proporcjonalności w zakresie przysługującego obywatelowi prawa do sądu. Główną tezą prowadzonych rozważań uczyniono stwierdzenie, że dyspozycja art. 35 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym nie narusza uprawnień jednostki związanych z dochodzeniem roszczeń odnoszących się do nierzetelnego prowadzenia kampanii referendalnej.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2009.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Skarga konstytucyjna w prawie polskim, “Przegląd Sejmowy” 1998, No. 1.
 • Garlicki L., Art. 31, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. I, Warsaw 2002.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warsaw 2014.
 • Leksykon wiedzy politologicznej, eds. J. Marszałek-Kawa, D. Plecka, Toruń 2018.
 • Łabno A., Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP, [in:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, eds. B. Banaszak, A. Preisner, Warsaw 2002.
 • Ławniczak A., Uwagi do art.45, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. M. Haczkowska, Warsaw 2014.
 • Małajny R., Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warsaw 2013.
 • Sarnecki P., Art. 45, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. I, Warsaw 2002.
 • Skrzydło W., Konstytucyjny katalog wolności i praw jednostki, [in:] Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne vol. I, Cracow 2002.
 • Śledzińska-Simon A., Analiza proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności. Teoria i praktyka, Wrocław 2019.
 • Trzciński J., Art. 79, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. I, Warsaw 2002.
 • Wiśniewski L., Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń w praktyce, [in:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, ed. L. Wiśniewski, Warsaw 2006.
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Cracow 1999.
 • Wyrzykowski M., Zasada demokratycznego państwa prawnego, [in:] Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, ed. W. Sokolewicz, Warsaw 1998.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart