Author: Joanna Juchniewicz
E-mail: joanna.juchniewicz@uwm.edu.pl
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7837-0963
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 87-98
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.06
PDF: ppk/57/ppk5706.pdf

On 26 March 2020, by a resolution adopted on 26 March 2020, the Standing Orders of the Sejm of the Republic of Poland were amended to allow the sessions to be conducted using electronic means of remote communication. These amendments raise serious reservations as to their constitutionality. This is due to the fact that the Constitution of 1997 stipulates that the Sejm and Senate shall meet at sessions, while the meeting, being a concept that has been defined, is defined as the assembly of MPs in one place in order to consider the matter under discussion. In addition, as parliamentary practice has demonstrated, the changes introduced have generated a number of problems related to Deputies’ attendance at such remote sessions, participation in debates and casting votes. As a consequence, this may lead to weakening of the legitimacy of the work of the Chamber and a reduction in the capacity to exercise the mandate.

Kilka uwag na temat zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r.

Sejm uchwałą podjętą dnia 26 marca 2020 r. wprowadził do regulaminu Sejmu zmiany umożliwiające prowadzenie obrad z wykorzystaniem środków elektronicznych umożliwiających komunikowanie się na odległość. Wprowadzone zmiany budzą poważne zastrzeżenia co do ich konstytucyjności. Wynika to z faktu, że Konstytucja z 1997 r. stanowi, że Sejm i Senat obradują na posiedzeniach, zaś posiedzenie, będąc pojęciem zastanym, definiowane jest jako zebranie się posłów w jednym miejscu celem rozpatrzenia sprawy będącej przedmiotem obrad. Ponadto wprowadzone zmiany, jak pokazuje praktyka parlamentarna, generują szereg problemów związanych z uczestniczeniem posłów w takich zdalnych posiedzeniach, udziałem w dyskusji i głosowaniach. W konsekwencji może to prowadzić do osłabienia legitymizacji prac izby i ograniczenia możliwości wykonywania mandatu.

REFERENCES:

  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2012.
  • Garlicki L., Konstytucja-Regulamin Sejmu-Ustawa, “Przegląd Sejmowy” 2000, No. 2.
  • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warsaw 2016.
  • Gierach E., Komentarz do art. 109 Konstytucji, [in:] Konstytucja RP. Vol II. Komentarz do art. 87-243, eds. M. Safjan, L. Bosek, Warsaw 2016.
  • Granat M., Ocena uprawnień Marszałka Sejmu w zakresie zaprowadzania porządku na sali obrad plenarnych (uwagi de lege lata i de lege ferenda), [in:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. vol. II, ed. W. Odrowąż-Sypniewski, Warsaw 2010.
  • Marszałek-Kawa J., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
  • Mordwiłko J., Interpretacja przepisów określających prawa i obowiązki posła w głosowaniach na posiedzeniu plenarnym Sejmu i komisji sejmowych, [in:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. vol. I, ed. W. Odrowąż-Sypniewski, Warsaw 2010.
  • Radziewicz P., Komentarz do art. 109, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. P. Tuleja, Wolters Kluwer Polska 2019.
  • Winczorek P., Uprawnienia Marszałka Sejmu do zapewnienia porządku na Sali obrad plenarnych Sejmu - obowiązujący stan prawny, [in:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. vol. II, ed. W. Odrowąż-Sypniewski, Warsaw 2010.
  • Zubik M., Sposób ustalenia osób głosujących w świetle Konstytucji i regulaminu Sejmu, [in:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. vol. I, ed. W. Odrowąż-Sypniewski, Warsaw 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart