Author: Artur Trubalski
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8020-9178
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 191-201
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.14
PDF: ppk/57/ppk5714.pdf

autonomy to select The objective of this study is to analyze the process of implementing European Union law into the legal system of the Republic of Poland. EU law is to be incorporated in the Polish legl system in such a way as to safeguard its binding force. In other words, it is necessary to ensure the effectivness of European Union law in the legal system  of the Republic of Poland. The Member States are obliged to implement European Union law.This obligation arises out of the adoption of the treaties establishing the European Union, but it s also rooted in the Constitution. It is worth noting that a Member State has the autonomy to selectthe method of incorporating European Union law in its legal system. In the case of the Republic of Poland, the process of implementing European Union law is linked particularly closely to the adoption of statues implementing the provisions of European Union law into the legal system of the Republic of Poland. Should Poland fail to implement EU laws in its legal system properly, it may incur financial liability to the European Union, as well as its own citizens.

Wykonywanie aktów prawnych Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej

Celem opracowania jest analiza procesu implementacji prawa Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo Unii Europejskiej musi być wykonane w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w taki sposób, aby zostało zapewnione jego obowiązywanie. Innymi słowy należy zapewnić skuteczność prawa Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Implementacja prawa Unii Europejskiej stanowi obowiązek państw członkowskich wynikający z przyjęcia traktatów statuujących Unię Europejską. Obowiązek ten posiada również swoją podstawę konstytucyjną. Na uwagę zasługuje fakt, iż państwo posiada swobodę w zakresie wyboru sposobu wykonania prawa Unii Europejskiej w swoim systemie prawnym. W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej proces implementacji prawa Unii Europejskiej jest związany w szczególności z uchwalaniem ustaw implementujących przepisy prawa Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Brak prawidłowej implementacji może prowadzić do odpowiedzialności finansowej państwa członkowskiego względem Unii Europejskiej a także obywateli.

REFERENCES:

  • Łazowski A., Proeuropejska wykładnia prawa przez polskie sądy i organy administracji jako mechanizm dostosowania systemu prawnego do acquis Communautaire, [in:] Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, ed. E. Piontek, Warsaw 2003.
  • Marszałek-Kawa J., The Institutional Position and Functions of the Sejm of the Republic of Poland after the Accession to the European Union, Toruń 2016.
  • Mik C., Metodologia implementacji europejskiego prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, [in:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, ed. C. Mik, Toruń 1998.
  • Mojak R., Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, [in:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, ed. A. Bałaban, Cracow 2002.
  • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2013.
  • Trubalski A., Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP, Warsaw 2016.
  • Trubalski A., Wybrane aspekty implementacji dyrektyw Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, No. 1.
  • Wojtyczek K., Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne, Cracow 2007.
  • Wójtowicz K., Zasady stosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warsaw 2003.
  • Wróbel A., Źródła prawa Unii Europejskiej, [in:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, ed. A. Wróbel, Warsaw 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart