Author: Elżbieta Ura
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6896-6790
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 203-212
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.15
PDF: ppk/57/ppk5715.pdf

The purpose of the article is to draw attention to the jurisprudence of the Constitutional Tribunal in the context of the issue related to the same principles of access to public service, which are guaranteed by the Art. 60 of the Polish Constitution.The analysis of the Court’s judgments makes it possible to relate the interpretation of this provision to the principle of proportionality and equality before the law. Both in the jurisprudence of the Tribunal and the Supreme Court, attention is paid to the transparency and openness of the rules used to determine the requirements related to taking up public office functions.

Konstytucyjne prawo dostępu do służby publicznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w kontekście problematyki związanej z tymi samymi zasadami dostępu do służby publicznej, które gwarantuje art. 60 Konstytucji RP. Analiza orzeczeń Trybunału umożliwia także odniesienie wykładni tego przepisu do zasady proporcjonalności i równości wszystkich wobec prawa. Zarówno w orzecznictwie Trybunału, jak i Sądu Najwyższego zwraca się uwagę na przejrzystość i jawność zasad określania wymagań związanych z pełnieniem funkcji publicznych.

REFERENCES:

  • Dictionary of Political Knowledge, eds. J. Marszałek-Kawa, D. Plecka, Toruń 2019.
  • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2007.
  • Sokolewicz W., Komentarz do art. 60, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. L. Garlicki, Warsaw 2005.
  • Ura E., Prawo urzędnicze, Warsaw 2011.
  • Wiącek M., Glosa do wyroku TK z 27 maja 2008 r., sygn. SK 57/06, “Przegląd Sejmowy” 2009, No. 1.
  • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warsaw 2008.
  • Wydra T., Kariera (urzędnika) jako czynnik profesjonalizacji, [in:] Profesjonalizm w administracji publicznej, eds. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Białystok 2004.
  • Zdyb M., Służba publiczna, [in:] Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70 rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, eds. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart