Author: Anna Jurkowska-Zeidler
E-mail: anna.jurkowskazeidler@prawo.ug.edu.pl
Institution: University of Gdańsk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4316-6073
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 213-225
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.16
PDF: ppk/57/ppk5716.pdf

Experiences related to the global financial crisis of 2008 and to subsequent turbulence in the financial market, and also to threats connected with the COVID-19 pandemic, demonstrate the evolution of the aims of the functioning of central banks. The goal of monetary stability, which means attempting to ensure low inflation, has proved insufficient. As a part of building a new architecture of financial regulation and supervision (at international, European, and national level), the mandate of central banks has been strengthened and supplemented with activities aimed at ensuring the stability of the financial system, understood as a state of affairs in which systemic risk does not accumulate. The aim of this article is to analyze the systemic role of the NBP (Polish Central Bank) from the point of view of the contemporary evolution of the role of central banks within the financial safety net.

Mandat Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego: Perspektywa konstytucyjna

Doświadczenia globalnego kryzysu finansowego z 2008 r. i kolejnych turbulencji na rynku finansowym, w tym także i zagrożeń związanych z rozprzestrzeniającą się epidemią Covid-19, dowodzą ewolucji celów funkcjonowania banków centralnych. Cel stabilności monetarnej, co oznacza dbałość niski poziom inflacji okazał się celem niewystarczającym. W ramach budowania nowej architektury regulacji i nadzoru rynku finansowego (na poziomie międzynarodowym, europejskim i krajowym) mandat banków centralnych został wzmocniony i uzupełniony o działania na rzecz stabilności systemu finansowego rozumianej jako stan, w którym nie dochodzi do kumulacji ryzyka systemowego. Celem artykułu jest analiza ustrojowej roli NBP z punktu widzenia współczesnej ewolucji roli banków centralnych w sieci bezpieczeństwa finansowego.

REFERENCES:

 • Bean Ch., Central banking then and now, “BIS review”, 12 July 2011, https://www.bis.org/review/r110720b.pdf.
 • Borio C.E.V., Central Banking Post-Crisis: What Compass for Uncharted Waters? “BIS Working Paper” 2011, No. 353, https://ssrn.com/abstract=1946177.
 • Calvo D., Crisanto J.C., Hohl S., Gutiérrez O.P., Financial supervisory architecture: what has changed after the crisis?, “FSI Insights on policy implementation” 2018, No. 8, https://www.bis.org/fsi/publ/insights8.htm.
 • Dobrzańska A., Polityka makroostrożnościowa banku centralnego, Warsaw 2016.
 • Fedorowicz M., Nadzór makroostrożnościowy w Polsce, Poznań 2019.
 • Fedorowicz M., O normatywnym pojęciu stabilności finansowej na rynku finansowym Unii Europejskiej w nowej architekturze nadzorczej, “Studia Europejskie” 2017, No. 4.
 • Fojcik-Mastalska E., Ustrój pieniężny i bank centralny w Konstytucji RP, [in:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, eds. P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010.
 • Knepka T., Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapewnieniu stabilności rynku finansowego Unii Europejskiej, Warsaw 2017.
 • Jurkowska-Zeidler A., Stabilność finansowa i integracja prawna rynku finansowego UE jako przedmiot rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości, [in:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, eds. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warsaw 2015.
 • Jurkowska-Zeidler A., Wybrane aspekty konstytucyjnej regulacji problematyki Narodowego Banku Polskiego, “Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, No. 1.
 • Jurkowska-Zeidler A., Stabilność fiskalna i stabilność monetarna jako wartości konstytucyjne, [in:] Konstytucjonalizm polski, Refleksje z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, eds. A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M.M. Wiszowaty, Gdańsk 2020.
 • Kiedrowska M., Marszałek P., Stabilność finansowa - pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, “Bank i Kredyt” 2002, No. 4.
 • Knosala E., Stasikowski R., Status Narodowego Banku Polskiego w systemie organów państwa, “Przegląd Sejmowy” 2010, No. 1.
 • Kosikowski C., Ustrój pieniężny państwa oraz Narodowy Bank Polski w Konstytucji RP, [in:] Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, ed. C. Kosikowski, Warsaw 2004.
 • Lastra R.M., Central Banking and Banking Regulation, London 1996.
 • Lastra R.M., The Evolution of the European Central Bank, “Fordham International Law Journal” 2012; “Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper” 2012, No. 99, https://ssrn.com/abstract=2020545
 • Mersch Y., Financial stability and the ECB, 6 September 2018, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180906.en.html.
 • Psaroudakis G., The Scope for Financial Stability Considerations in the Fulfilment of the Mandate of the ECB/Eurosystem, “Journal of Financial Regulation” 2018, vol. 4.
 • Smaga P., Assessing Involvement of Central Banks in Financial Stability, “Center for Financial Stability Policy Paper”, May 2013.
 • Smaga P., Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej, Warsaw 2014.
 • Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Warsaw 2008.
 • Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, “NBP. Materiały i Studia” 2004, No. 173, https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms173.pdf.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warsaw 2000.
 • Zubik M., Narodowy Bank Polski (Analiza konstytucyjno-ustrojowa), “Państwo i Prawo” 2001, No. 6.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart