Author: Agata Barczewska-Dziobek
E-mail: adziobek@ur.edu.pl
Institution: University of Rzeszów
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7514-9219
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 227-243
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.17
PDF: ppk/57/ppk5717.pdf

Partnership and social dialogue are fundamental values for relations between administrative entities, because due to the nature and importance of these, they have been coded by the rational legislator in the principles of law expressed in the Constitution. Due to the relationship between administrative law and its principles and constitutional law, the postulate of including social partners in the decision-making processes of the executive authority can be observed, which is exemplified by the functioning of entities implementing joint actions in the scope of administrative programming acts.

Partnerstwo i dialog społeczny w perspektywie aksjologicznej i administracyjnoprawnej

Partnerstwo i dialog społeczny stanowią wartości podstawowe dla stosunków pomiędzy podmiotami administrującymi i administrowanymi, bowiem ze względu na charakter i rangę tych zakodowane zostały przez racjonalnego prawodawcę w zasady prawa wyrażone w Konstytucji. Ze względu na związek prawa administracyjnego i jego zasad z prawem konstytucyjnym obserwować można przenikanie postulatu włączenia partnerów społecznych w procesy decyzyjne podejmowane przez władze wykonawczą, czego przykładem jest funkcjonowanie podmiotów realizujących działania wspólne w zakresie aktów programowych administracji.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warsaw 1999.
 • Barankiewicz T., Aksjologiczna problematyka prawa, “Roczniki Nauk Prawnych KUL” 2004, vol. XIV, No. 1.
 • Cieślak Z., Nauka administracji, Warsaw 2017.
 • Cieślak Z., Podstawy aksjologiczne administracji publicznej w Polsce - próba oceny, “Studia Iuridica” 2000, No. XXXVIII.
 • Czeżowski T., Filozofia na rozdrożu, Toruń 2009.
 • Dobaczewska A., Dialog społeczny w społecznej gospodarce rynkowej, “Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, vol. 37, No. 1.
 • Domańska A., Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle prawno-porównawczym, Warsaw 2001.
 • Duniewska Z., Z refleksji nad pojęciem i charakterem zasad prawa, [in:] Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, eds. Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała, Warsaw 2018.
 • Gardawski J., Dialog społeczny w Komisji Trójstronnej, [in:] Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, eds. M. Rymsza, Warsaw 2007.
 • Gąciaż B., Pańków W., Dialog społeczny po polsku-fikcja czy szansa?, Warsaw 2001.
 • Grewiński M., Karwacki A., Strategie w polityce społecznej, Warsaw 2009.
 • Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warsaw 2005.
 • Izdebski H., Doktryny polityczne i prawne, Warsaw 2012.
 • Jagusiak B., Wymiar narodowy i ponadnarodowy dialogu społecznego w Unii Europejskiej, Poznań 2016.
 • Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warsaw 2000.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. I, eds. L. Garlicki, M. Zubik, Warsaw 2016.
 • Konstytucja rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. I, eds. L. Garlicki L., M. Zubik, Warsaw 2016.
 • Kordela M., Wstęp metodologiczny do wykładni aksjologicznej, [in:] Wielowymiarowość prawa, eds. J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień, Toruń 2014.
 • Kordela M., Zasady prawa jako normatywna postać wartości, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2006, No. 1.
 • Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.
 • Lipowicz I., Dobro wspólne, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2017, No. 3.
 • Łukasiewicz P., Dialog jako metoda badawcza, [in:] Problemy teoretyczne i metodologiczne badań stylu życia, ed. A. Siciński, Warsaw 1980.
 • Męcina J., Komentarz- ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Warsaw 2018.
 • Misztal W., Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Lublin 2011.
 • Prawo administracyjne, ed. Z. Niewiadomski, Warsaw 2013.
 • Rybicki Z., Piątek S., Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warsaw 1988.
 • Towalski R., Dialog społeczny-próba definicji, [in:] Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, ed. R. Towalski, Warsaw 2007.
 • Wyrzykowski M., Konstytucja negocjacji i kompromisu, [in:] Konstytucja - wybory - parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, ed. L. Garlicki, Warsaw 2000.
 • Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warsaw 1986.
 • Wyrzykowski M., Ziółkowski M., Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego, [in:] System prawa administracyjnego, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warsaw 2012.
 • Zieliński M., Zasady i wartości konstytucyjne, [in:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, eds. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warsaw 2012.
 • Zimmermann J., Wartości w prawie administracyjnym, Warsaw 2015.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart