Author: Sabina Grabowska
E-mail: s.grabowska@ur.edu.pl
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0530-708X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 339-349
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.25
PDF: ppk/57/ppk5725.pdf

The subject of the article is a petition, or rather the right to submit it, understanding the concept of petition, as well as the nature of the petition and its relationship with the concepts of a complaint and a proposal in the context of Art. 63 of the Constitution of the Republic of Poland of 1997. The notion of the right to petition in both narrow and broad terms has been analyzed. The position of the doctrine on this issue was presented.

Prawo do składania petycji - analiza teoretyczna

Tematem artykułu jest petycja, a właściwie prawo do jej złożenie, rozumienie pojęcia petycja, a także charakter petycji i jej relacja z pojęciami skargi i wniosku w kontekście art. 63 Konstytucji RP z 1997 r. Poddano analizie pojęcie prawa petycji zarówno w wąskim, jak i szerokim rozumieniu. Przedstawiono stanowisko doktryny w tej kwestii.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2009.
 • Banaszak B., Opinia na temat projektu ustawy o petycjach, [in:] Opinie prawne na temat projektu ustawy o petycjach, “Opinie i Ekspertyzy OE-115” 2009.
 • Banaszak B., Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warsaw 1997.
 • Działocha K., Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, “Opinie i Ekspertyzy. Prawo petycji w ustawodawstwie polskim” 2008, No. 85.
 • Florczak-Wątor M., O potrzebie ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, “Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2013, No. 2.
 • Jabłoński M., Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, “Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo” 2001, vol. CCXXIV.
 • Jaroszyński A., Opinia w sprawie projektu ustawy o petycjach, [in:] Opinie prawne na temat projektu ustawy o petycjach, “Opinie i Ekspertyzy OE-115” 2009.
 • Lang J., Wybrane problemy prawnej regulacji wykonywania prawa do składania skarg i wniosków, “Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo” 1990, vol. CLXVIII.
 • Lipski J., Prawo do petycji, skarg i wniosków w polskim systemie prawnym, “Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz kancelarii Sejmu” 2004, No. 4.
 • Marszałek-Kawa J., United for the Common Cause: Thoughts on the Act on Petitions of July 11, 2014, “Polish Political Science Yearbook” 2017, vol. XLVI (1).
 • Orłowski W., Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji, “Opinie i Ekspertyzy. Prawo petycji w ustawodawstwie polskim” 2008, No. 85.
 • Orłowski W., Prawo składania petycji, wniosków i skarg, [in:] Wolności i prawa polityczne, ed. W. Skrzydło, Zakamycze 2002.
 • Piotrowski R., Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legislacyjnych w tym zakresie, “Opinie i Ekspertyzy. Prawo petycji w ustawodawstwie polskim” 2008, No. 85.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 63, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, vol. IV, ed. L. Garlicki, Warsaw 2005.
 • Uziębło P., Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie, Gdańsk 2009.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warsaw 2000.
 • Wójcicka E., Ocena regulacji konstytucyjnej prawa petycji - postulaty de lege ferenda, [in:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., eds. B. Banaszak, M. Jabłoński, Wrocław 2010.
 • Wójcicka E., Petycja w prawie konstytucyjnym państw współczesnych, “Ius Novum” 2008, No. 2.
 • Wójcicka E., Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2015.
 • Zięba-Załucka H., Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, No. 4.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart