Author: Artur Olechno
E-mail: a.olechno@uwb.edu.pl
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2594-0376
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 379-387
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.28
PDF: ppk/57/ppk5728.pdf

The purpose of this paper is to present a government crisis in Moldova that took place in 2019 from the point of view of its constitutional basis. Based on a legal dogmatic-analysis, supported with the comparative and historical methods, the paper verifies whether the blame for the situation could be placed solely on the Moldovan political fractions or on the unfortunate distribution of the voters’ preferences, or rather on the legislator who passed ill-advised laws without foreseeing the possibility of a conflict, including the emerging dual power system in Moldova at the time in question.

Konstytucyjne aspekty kryzysu rządowego w Mołdawii w 2019 r.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kryzysu rządowego w Mołdawii z 2019 r., z punktu widzenia jego konstytucyjnych podstaw. W oparciu o analizę prawnodogmantyczną, wspomaganą metodą prawnoporównawczą i historyczną artykuł miałby zweryfikować, czy winą za zaistniałą sytuację można obciążyć wyłącznie mołdawskie siły politycznych, ewentualnie nieszczęśliwe rozłożenia sympatii wyborców czy jednak również ustrojodawcę, który uchwala nieprzemyślane przepisy, nie przewidując możliwości zaistnienia sytuacji konfliktowej, w tym zmierzającej ku powstałej w omawianym czasie w Mołdawii dwuwładzy.

REFERENCES:

  • Baluk W., Republika Mołdowy, [in:] Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, eds. W. Baluk, A. Czajowski, Wrocław 2007.
  • Całus K., Koniec dwuwładzy w Mołdawii, https://www.osw.waw.pl.
  • Całus K., Mołdawia. Państwo niekonieczne, Wołowiec 2020.
  • Konstytucja Republiki Mołdawii, Warsaw 2014.
  • Grabowska S., Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.
  • Guceac I., Constitutional Justice in the Republic of Moldova, [in:] Constitutional Courts in Post-Soviet States, ed. J. Zaleśny, Frankfurt am Main-Bern-Bruxelles-New YorkOxford-Warsaw-Wien 2019.
  • Olechno A., Czy w systemie parlamentarno-gabinetowym potrzebna jest wyodrębniona głowa państwa? - uwagi na temat mołdawskiego „bezkrólewia”, [in:] Ustroje, tradycje i porównania. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds. P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca, Warsaw 2015.
  • Ratajczyk R., Parlament Mołdowy, Warsaw 2012. Sedelius T., Mashtaler O., Two decades of semi-presidentialism: issues of intra-executive conflict in Central and Eastern Europe 1991-2011, “East European Politics” 2013, No. 29:2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart