Author: Anna Marcisz-Dynia
Institution: University of Rzeszów
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2117-0685
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 407-420
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.30
PDF: ppk/57/ppk5730.pdf

Attempts of the European Union for accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms have been made for years, which proves the task is very difficult in the context of the institutional and legal issues. In view of the complexity of the issue and limitations as to the scope of this paper the focus is on selected legal acts sui generis, as passed by the EU institutions and by the Council of Europe. The analysis covered the stance of the Court of Justice of the European Union and it was based on the legal opinions formulated on the basis of the primary law. The question whether the said accession is still possible remains unanswered.

Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zarys problematyki

Już od lat jesteśmy świadkami podejmowania prób przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwekcji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jak się okazuje jest to zadanie szczególnie skomplikowane ze względu na problemy instytucjonalno-prawne. Z uwagi na złożoność zagadnienia i na ograniczenia objętościowe niniejszej publikacji skupiono się na analizie wybranych aktów sui generis wydanych przez instytucje UE jak i organy Rady Europy. Przeanalizowano stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opierając się na wydanych przez niego opiniach prawnych, podpartych aktami prawa pierwotnego. Pozostawiając otwarte pytanie Czy przystąpienie do konwencji jest nadal możliwe?

REFERENCES:

 • Cymerman M., Ewolucja europejskiego systemu kontroli przestrzegania praw człowieka, [in:] Prawo międzynarodowe publiczne, eds. A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski. “Studia i materiały” 2006, volume I, issue KUL.
 • Czapliński W., Ostrihansky R., Saganek P., Wyrorumska A., Prawo Wspólnot Europejskich, Orzecznictwo. Wydanie nowe z suplementem, Warsaw 2005.
 • Dokumenty europejskie, vol. V, eds. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2004.
 • Drzemczewski A., The Domestre Application of the Convention and European Community Law, [in:] European Human Rights Convention in Domestic Law, A. Comparative Study, Oxford 1983.
 • Drzewicki K., Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka filozofia zmian czy zmiana filozofii?, “Europejski Przegląd Sądowy” 2006, No. 6.
 • Dynia E., Reformy ustrojowe w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, [in:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, Cracow 2007.
 • Dzięgiel A., Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - unifikacja standardów w zakresie ochrony praw człowie51 A. Łazowski, Opinia 2/13 a wzrost znaczenia Karty Praw Podstawowych UE, “Europejski Przegląd Sądowy” 2015, No. 12, p. 26.
 • 52 B. Wścisły-Białek, Proces negocjacyjny…, pp. 9-13. ka w Europie, [in:] Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa. Profesor Renaty Sennenfeld-Tomporek, ed. J. Menkes, Warsaw 2006.
 • Filipek P., Lankosz K., Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, Warsaw 2003. Garlicki L., Unia Europejska a Europejska Konwencja Praw Człowieka (aktualny stan
 • dyskusji), [in:] Sześć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - doświadczenia i inspiracje, Warsaw 2003.
 • Grzeszczak R., Zupełny i efektywny system ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej, [in:] Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, ed. D. Kornobis-Romanowska, Sopot 2016.
 • Hambura S., Muszyński M., Od góry masła do Karty Praw Podstawowych, “Rzeczpospolita”, 25 August 2003, No. 197.
 • Harris D.J., Boyle M.O., Warbrick C., The Convention and the European Union, [in:] Law of the European Convention on Human Rights, London-Dublin-Edinbourgh 1995.
 • Jacobs F.G., European Community Law and the European Convention on Human Right, [in:] Human Rights and Constitutional Law. Essays in Honour of Brian Walsh, ed. J. O’Reilly Dublin 1992.
 • Jasiński F., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warsaw 2005. Jaskiernia J., Projekty zmian struktury i kompetencji Europejskiego Trybunału Praw
 • Człowieka w celu zwiększenia efektywności systemu kontroli Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, “Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2003, No. 9.
 • Łazowski A., Opinia 2/13 a wzrost znaczenia Karty Praw Podstawowych UE, “Europejski Przegląd Sądowy” 2015, No. 12.
 • Machińska H., Umocnienie aksjologii przyszłej UE, [in:] Przyszły Traktat Konstytucyjny. Zagadnienia prawno-polityczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE, ed. J. Barcz, Warsaw 2004.
 • Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, vol. I, Warsaw 2000. Mik C., Ochrona praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym, [in:] Szkoła praw
 • człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warsaw 1996. Persaud I., Where do We go from Here? Fundamential Rights in the Post-Maastricht Legal Other, “Vortrage, Reden und Berichte aus dem Europa-Institut - Sektion Rechtswissenschaft” 1994, No. 322.
 • Plănavovă-Latanowicz J., Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw podstawowych, Warsaw 2000.
 • Przyborowska-Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Issue VII, Lublin 2005.
 • Toth A.G., The European Union and Human Rights: The Way Forward, “Common Market Law Review” 1997, vol. 34.
 • Wścisły-Białek B., Proces negocjacyjny porozumienia dotyczącego przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, “Europejski Przegląd Sądowy” 2015, No. 12.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart