Author: Olga Hałub-Kowalczyk
Institution: University of Wrocław
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2747-2625
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 421-430
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.31
PDF: ppk/57/ppk5731.pdf

At the beginning 2020, the vast majority of countries worldwide were forced to confront and face the SARS-CoV-2 pandemic. The rapid spread of this new disease resulted in radical changes in the basic principles of the functioning and organization of states and entire societies. The novel circumstances which both nation states and the international community are facing induce reflection on the need of redefining the right to privacy. This paper aims to answer, whether the current situation will lead to lasting changes in the way privacy is now perceived in Europe and what threats may be associated with the possible changes.

Nowe wyzwania dla prawa do prywatności podczas pandemii COVID-19 - zarys problemu

Początek 2020 r. zmusił zdecydowaną większość państw świata do skonfrontowania się z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Tempo rozprzestrzeniania się nowej choroby wymusiło szybkie i radykalne zmiany w zasadach funkcjonowania i organizacji państw oraz całych społeczeństw. Nowe okoliczności skłaniają ku refleksji nad redefinicją prawa do prywatności zarówno na gruncie rozwiązań krajowych, jak i w ramach prawa międzynarodowego. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy obecna sytuacja doprowadzi do trwałych zmian w dotychczasowym postrzeganiu prawa do prywatności w Europie oraz jakie zagrożenia mogą zaistnieć w efekcie ich wystąpienia.

REFERENCES:

 • Beanay W.M., The right to privacy and American law, https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3107&context=lcp.
 • Braciak J., Prawo do prywatności, Warsaw 2004.
 • Carolan E., The concept of a right to privacy, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1889243.
 • Coffa S., The infection of privacy at the height of COVID-19, http://www.medialaws.eu/the-infection-of-privacy-at-the-height-of-covid-19/.
 • Garlicki L., Hofmański P., Wróbel A., Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1-18. Tom I. Komentarz, Warsaw 2010.
 • Hałub-Kowalczyk O., Redefining the Right to Privacy in the Age of the COVID-19 Pandemic, Int’l J. Const. L. Blog, Apr. 2, 2020, http://www.iconnectblog.com/2020/04/redefining-the-right-to-privacy-in-the-age-of-the-covid-19-pandemic.
 • Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, eds. M. Safjan, L. Bosek, Warsaw 2016.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, eds. L. Garlicki, M. Zubik, Warsaw 2016.
 • Łętowska E., Za głupstwa królów płacą ich narody - indemnizacja w czasie zarazy, http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/13432.
 • Mielnik Z., Prawo do prywatności (zagadnienia wybrane), “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, No. 2.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Trzy wymiary prywatności. Sfera prywatna i publiczna we współczesnym prawie i teorii społecznej, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, No. 1.
 • Motyka K., Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Lublin 2006.
 • Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw człowieka, Warsaw 2017.
 • Protection of Information and the Right to Privacy - A New Equilibrium?, ed. L. Floridi, Hamburg 2014.
 • Tuleja P., Ustawa o stanie klęski żywiołowej czy ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (polemika), http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/13404.
 • Warren S.D., Brandeis L.D., The right to privacy, “Harvard Law Review” 1890, vol. 4, No. 5.
 • Wawrzyniak J., Prawo do prywatności. Zarys problematyki, Warsaw 1994.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart