Author: Branislav Bujňák
E-mail: brano.bujnak@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0662-7221
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 431-442
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.32
PDF: ppk/57/ppk5732.pdf

In this article, the author tries to point out the problems of the legal system and democratic society after 1989 in the condition of Slovak Republic and ultimately almost in all the countries of post-Communist period. The aim of this work is to point out the development of justice and judicial authorities in Slovakia since 1989 and its current state. The result should be the naming of all elements influencing the judiciary, decision-making activity of court in the context of the directive and the rules of the European Community. The next point is the description of the independence and connection of the judiciary and its offices to state power and related isues. Also, the autor describes to the establishment of the Judicial Council of the Slovak Republic as the highest office of the judiciary in the Slovak Republic, its competences, powers and functioning. In the same way there are listed other offices without which the judiciary as such could not function like Prosecutor’s Office of the Slovak Republic, Slovak Bar Association, Notary Chamber of the Slovak Republic and Slovak Chamber of Executors. At the end of the article the author evaluates the development of justice in the context of an ever-evolving democratic society.

Rozwój wymiaru sprawiedliwości i transformacja wymiaru sprawiedliwości na Słowacji po 1989 roku

W tym artykule autor zwraca uwagę na problemy systemu prawnego i społeczeństwa demokratycznego po 1989 r. w sytuacji Republiki Słowackiej i ostatecznie prawie we wszystkich krajach okresu postkomunistycznego. Celem tej pracy jest wskazanie rozwoju wymiaru sprawiedliwości i organów sądowych na Słowacji od 1989 r. i jej obecnego stanu. Rezultatem jest nazywanie wszystkich elementów wpływających na sądownictwo, działalność decyzyjna sądu w kontekście dyrektywy i przepisów Wspólnoty Europejskiej. Następnym punktem jest analiza niezależności i powiązania sądownictwa i jego urzędów z władzą państwową i związanymi z tym kwestiami. Również autor opisuje ustanowienie Rady Sądownictwa Republiki Słowackiej jako najwyższego urzędu sądowniczego w Republice Słowackiej, jej kompetencji, uprawnień i funkcjonowania. W ten sam sposób zostają wymienione inne urzędy, bez których sądownictwo jako takie nie mogłoby funkcjonować, jak prokuratura Republiki Słowackiej, Słowacka Izba Adwokacka, Izba Notarialna Republiki Słowackiej i Słowacka Izba Wykonawców. Na końcu artykułu autor ocenia rozwój wymiaru sprawiedliwości w kontekście ciągle ewoluującego społeczeństwa demokratycznego.

REFERENCES:

  • Bujňáková M., Dodržiavanie princípov právneho štátu (Observance of the principles of the rule of law), “Právny obzor” 1997, vol. 80, No. 3.
  • Šipulová K., Hloušek V., Different paths of transitional justice in the Czech Republic, Slovakia and Poland, “World Political Science Review” 2013, No. 9(1).
  • Sadurski W., Decommunization, Lustration and Constitutional Continuity: Dilemmas of Transitional Justice in Central Europe, “EUI Working Paper Law” 2003, No. 15.
  • Nedelsky N., Divergent responses to a common past: Transitional justice in the Czech Republic and Slovakia, “Theory and Society” 2004, vol. 33, No. 1.
  • Rajňák P., Justice Revue, www.pravnelisty.sk (17.12.2015).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart