Author: Ákos Cserny
Institution: University of Physical Education
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4375-821X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 463-479
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.34
PDF: ppk/57/ppk5734.pdf

Under democratic conditions, the enforcement of educational rights and obligations is one of the guarantees that the education and training system can fulfill its function effectively. In Hungary, the system of educational institutions and legal protection operating within the framework of the rule of law dates back to more than a quarter of a century, but experience in such a short period of time is significant. By presenting some of the rights and obligations related to public education, the paper gives the reader an idea of how a post-socialist country in Central and Eastern Europe operates its public education system and how it was able to adapt to European norms more than 30 years after the public law regime change. At the same time, this approach not only informs about the realization of the second-generation rights to education in Hungary, but also provides insight into the current direction of public education policy, for example through the issue of centralization-decentralization. Therefore, the study examines only those public education legal relations that are the most characteristic in terms of the presentation of the Hungarian system - in the opinion of the author -, and best reflect the public education conditions in Hungary.

Węgierska edukacja publiczna w świetle egzekwowania praw i obowiązków edukacyjnych

W warunkach demokratycznych egzekwowanie praw i obowiązków edukacyjnych jest jedną z gwarancji, że system edukacji i szkoleń może skutecznie wypełniać swoją funkcję. Na Węgrzech system instytucji edukacyjnych i ochrony prawnej funkcjonujących w ramach praworządności sięga ponad ćwierć wieku, ale doświadczenie w tak krótkim okresie jest znaczące. Przedstawiając niektóre prawa i obowiązki związane z edukacją publiczną, artykuł daje czytelnikowi wyobrażenie o tym, jak kraj posocjalistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej działa w swoim systemie edukacji publicznej i jak był w stanie dostosować się do norm europejskich ponad 30 lata po zmianie reżimu prawa publicznego. Jednocześnie podejście to nie tylko informuje o realizacji praw drugiego pokolenia do edukacji na Węgrzech, ale także daje wgląd w aktualny kierunek polityki edukacji publicznej, na przykład poprzez kwestię centralizacji-decentralizacji. Dlatego w opracowaniu analizowane są tylko te stosunki prawne edukacji publicznej, które są najbardziej charakterystyczne z punktu widzenia prezentacji systemu węgierskiego - zdaniem autora - i najlepiej odzwierciedlają warunki edukacji publicznej na Węgrzech.

REFERENCES:

  • Gábor E., Living with a disability in Hungary - Reconstructing the narratives of disabled students, [in:] Disability in Eastern Europe and the Former Soviet Union - History, policy and everyday life, eds. M. Rasell, E. Iarskaia-Smirnova, New York, 2014.
  • McGinn N., Welsh T., Decentralization of Education: Why, When, What and How?, Paris 1999.
  • OECD, Education Policy Outlook: Hungary, 2015, http://www.oecd.org/education/Hungary-Profile.pdf
  • Sári J., Somody B., Alapjogok. Alkotmánytan II. 21. A művelődéshez való jog - Az oktatás, a tudomány és a művészetek szabadsága, Osiris, Budapest 2008.
  • Szüdi J., A gyermek megfelelő fejlődéshez való joga, http://www.drszudi.hu/2012/02/a-gyermek-megfelelo-fejlodeshez-valo-joga
  • Wyplosz C., The Centralization-Decentralization Issue, [in:] European Economy Discussion Paper 014, European Commission, Luxembourg 2015.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart