Author: Jacek Wojnicki
Institution: Warsaw University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4289-989X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 481-499
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.35
PDF: ppk/57/ppk5735.pdf

The article discusses the issues of evolution of the political position of heads of government in Hungary. The time frame is between 1990 and 2020. A wide historical spectrum is included as well, showing the transformations of the supreme bodies of state power. After 1989, Hungary opted to establish a parliamentary cabinet system, with some strengthening of the government’s powers. The institution of the Prime Minister has become a real instrument of political power for the leaders of political factions in the countries discussed. The analysis takes into account both constitutional regulations and political practice over the past nearly 30 years. A particular strengthening of the political position of the Prime Minister can be seen after 2010.

Ewolucja pozycji ustrojowej premiera Węgier - regulacje prawne i praktyka konstytucyjna

W artykule poruszono problematykę ewolucji pozycji politycznej szefów rządów na Węgrzech. Ramy czasowe obejmują lata 1990-2020. Uwzględniono również szerokie spektrum historyczne, ukazujące przemiany najwyższych organów władzy państwowej. Po 1989 r. Węgry zdecydowały się na ustanowienie parlamentarnego systemu gabinetów, z pewnym wzmocnieniem uprawnień rządu. Instytucja Prezesa Rady Ministrów stała się realnym instrumentem władzy politycznej przywódców frakcji politycznych w omawianych krajach. Analiza uwzględnia zarówno regulacje konstytucyjne, jak i praktykę polityczną ostatnich prawie 30 lat. Szczególne wzmocnienie pozycji politycznej Prezesa Rady Ministrów widać po 2010 r.

REFERENCES:

 • Agh A., The Politcs of Central Europe, London 1998.
 • Antal A., Le rôle de la Constitution en Hongrie, [in;] Ten Years of the Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe, eds. K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz, Lublin 2001.
 • Antoszewski A., Partie i systemy partyjne na przełomie wieków, Toruń 2009.
 • Antoszewski A., Potencjalna i realna władza premiera w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [in:] W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, eds. B. Dziemidok-Olszewskiej, W. Sokoła i T. Bichty, Lublin 2012.
 • Brodziński W., System konstytucyjny Węgier, Warsaw 2003.
 • Chronovski N., The Head of State in the Hungarian Constitutional System, [in:] Ten Years of the Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe, eds. K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz, Lublin 2001.
 • Chruściak R., Wolne i demokratyczne wybory powszechne w 1990 roku w Europie Wschodniej (Bułgaria, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia), [in:] Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej, ed. E. Zieliński, Warsaw1996.
 • Communism in Eastern-Europe, ed. T. Rakowska-Harmstone, London 1979.
 • Czyż A., Kubas S., Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej - od Jánosa Kádára do Viktora Orbana, Katowice-Sosnowiec 2011.
 • Debreczeni J., Viktor Orbán, Warszawa 2015.
 • Donath H., Przemiany ustrojowo-prawne 1939-1949, Wrocław 1978.
 • Ducreux M.E., Czechy i Węgry w monarchii habsburskiej w XVIII-XIX wieku, [in:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, ed. J. Kłoczowski, Lublin 2000.
 • Dziemidok-Olszewska B., System polityczny Węgier, [in;] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, eds. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.
 • Emergence of East Central European Paliaments: The First Steps, ed. A. Agh, Budapest 1994.
 • Felczak W., Historia Węgier, Wrocław 1983.
 • Fitzmaurice J., Politics and government in the Visegrad countries: Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia, Basingstoke 2002.
 • Grzybowski M., Pierwsze wolne wybory parlamentarne: Polska, Czechy, Słowacja: w poszukiwaniu adekwatnego systemu, „Ad Meritum” 1995, No. 1.
 • Hőrcher F., Większość konstytucyjna bez opozycji: ciężar czy szansa? Po wyborach 2014 roku, [in:] Przekraczając uprzedzenia i entuzjazm. Druga kadencja Viktora Orbána, eds. J. O’Sullivan, K. Póczy, Kraków-Budapeszt 2016.
 • Kochanowski J., Węgry: od ugody do ugody 1867-1990. Warsaw 1997.
 • Kopyś T., Historia Węgier 1526-1989, Kraków 2018. Kovács I., New elements in the evolution of socialist constitution, Budapest 1968.
 • Kovring B., Communism in Hungary. From Kun to Kádár, Stanford University 1979.
 • Nowak J.R., Węgry 1939-1969, Warsaw 1971.
 • Orłowski W., Republika Węgierska, [in:] Ustroje państw współczesnych. T 2, ed. E. Gdulewicz, Lublin 2002.
 • Post-Communist Transition. Emerging Pluralism in Hungary, edd. A. Bozóki, A. Kőrősényi, G. Schőpflin, London-New York 1992.
 • Pytlik B., Prezydent Republiki Węgierskiej, [in:] Prezydent w państwie współczesnym. Modernizacja instytucji, ed. J. Osiński, Warszawa 2009.
 • Rebirth of democracy. 12 constitutions of Central and Eastern Europe, Strasbourg 1996.
 • Reychman J., Dzieje Węgier, Łódź-Warsaw 1963.
 • Romsics I., Historia Węgier, Poznań 2018. Rządy w państwach Europy, eds. E. Zieliński, J. Zieliński, Warsaw 2007.
 • Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku, Kraków 1999.
 • Szabó M., Państwo i demokracja: świat jako wola, [in:] Przekraczając uprzedzenia i entuzjazm. Druga kadencja Viktora Orbána, eds. J. O’Sullivan, K. Póczy, Kraków-Budapeszt 2016.
 • Szamel L., Le système étatique de la République Populaire Hongroise, Budapest 1966.
 • Szymczak T., Ustrój europejskich państw socjalistycznych, Warsaw 1983.
 • The consolidation of democracy in East-Central Europe, ed. K. Dawisha, B. Parrott, Cambridge, New York 1999.
 • The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, ed. J. Elster, Chicago 1996.
 • Wojnicki J., Kształtowanie się systemów wielopartyjnych w Europie Środkowowschodniej, Pułtusk 2004.
 • Współczesne partie i systemy partyjne: zagadnienia teorii i praktyki politycznej, eds. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart