Author: Krzysztof Urbaniak
E-mail: krzysztof_urbaniak@wp.pl
Institution: Adam Mickiewicz University, Poznań
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0735-8924
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 99-111
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.07
PDF: ppk/58/ppk5807.pdf

The Fixed-term Parliaments Act, which entered into force in 2011, introduced completely new regulations on the dissolution of Parliament and the duration of its mandate. It repealed the royal prerogative under which the queen, on the advice of the Prime Minister, had the power to dissolve Parliament at any time, which would ultimately lead to parliamentary elections. Despite the introduction of a fixed parliamentary term, constitutional practice, in particular the precedents of 2017 and 2019, have shown that the fundamental objectives of the new act, i.e. to ensure the stability of governments and to prevent the Prime Minister’s manipulation of the election date for political gain, can be easily undermined. This article attempts to analyze and evaluate the functioning to date of the Fixed-term Parliaments Act 2011 in the UK constitutional system and to examine the possible implications of repealing the Act for the functioning of the UK Constitution.

Propozycja uchylenia ustawy o stałej długości kadencji w systemie konstytucyjnym Zjednoczonego Królestwa

Ustawa o stałej długości kadencji, która weszła w życie w 2011 r. wprowadziła całkowicie nowe regulacje dotyczące rozwiązania parlamentu oraz czasu trwania jego pełnomocnictw. Uchylała ona prerogatywę monarchy, który za rada premiera posiadał kompetencję do rozwiązania parlamentu de facto w każdym czasie i doprowadzenia do wyborów parlamentarnych. Pomimo wprowadzenia sztywnej kadencji parlamentu praktyka konstytucyjna, w szczególności precedensy z 2017 r. i 2019 r. pokazały, że podstawowe cele nowej ustawy, tj. zapewnienie stabilności rządów oraz zapobieganie manipulowaniu datą wyborów przez premiera w celu osiągnięcia korzyści politycznych mogą być z łatwością podważone. Celem artykułu jest analiza i ocena dotychczasowego funkcjonowania ustawy o stałej długości kadencji z 2011 roku w brytyjskim systemie konstytucyjnym oraz analiza ewentualnych skutków uchylenia ustawy dla funkcjonowania konstytucji brytyjskiej.

REFERENCES:

 • Alderman R.K., Cross J.A., The Prime Minister and the Decision to Dissolve, “Parliamentary Affairs” 1975, No. 4.
 • Blackburn R., The duration of parliament: Historical perspectives on the 1911 amendment to the septennial act, “The Journal of Legal History” 1988, vol. 9, No. 1.
 • Blackburn R., The Electoral System in Britain, Macmillan 1995.
 • Blackburn R., The Meeting of Parliament, Dartmouth 1990.
 • Brazier R., Constitutional Practice, 2 ed., Oxford 1994.
 • Brazier R., Constitutional Practice, Oxford 1988.
 • Butler D., British General Elections since 1945, Oxford 1995.
 • Butler D., By-elections and their interpretation, [in:] By-elections in British politics, eds. C. Cook, J. Ramsden, London 1997.
 • Cowley P., Kavanagh D., The British General Election of 2017, Palgrave Macmillan 2018.
 • Craig R., Restoring Confidence: Replacing the Fixed-term Parliaments Act 2011, “Modern Law Review” 2018, vol. 81, No. 3.
 • Denver D., The Results: How Britain Voted, [in:] Britain Votes: The 2019 General Election, eds. J. Tonge, S. Wilks-Heeg, L. Thompson, London 2020.
 • Gebethner S., Rząd i opozycja Jej Królewskiej Mości w systemie politycznym Wielkiej Brytanii, Warsaw 1967.
 • Hazell R., Can Boris Johnson simply repeal teh Fixed-term Parliaments Act?, https://constitution-unit.com/2020/02/05/can-boris-johnson-simply-repeal-the-fixed-term-parliaments-act.
 • Howarth D., Westminster versus Whitehall: Two incompatible Views of the Constitution, UK Constitutional Law Blog, 10 April 2019; https://ukconstitutionallaw.org/2019/04/10/ david-howarth-westminster-versus-whitehall-two-incompatible-views-of-the-constitution.
 • Kelly R., Maer L., The Parliament Acts, Briefing Paper, No. 00675, House of Commons Library, London, 25 February 2016, http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN00675.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
 • Michalak A., Konsekwencje uchwalenia the Fixed-term Parliaments Act 2011 dla brytyjskiej konstytucyjnej praktyki parlamentarnej, “Białostockie Studia Prawnicze” 2019, vol. 24, No. 4.
 • Norton P., The Fixed-term Parliaments Act and Votes of Confidence, “Parliamentary Affairs” 2016, vol. 69, No. 1.
 • Pattie C., Johnson R., Rossiter D., Repealing the Fixed-Term Parliaments Act is a tidying-up exercise, not a major constitutional change; https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/repealing-the-fixed-term-parliaments-act.
 • Schleiter P., Belu V., The Decline of Majoritarianism in the UK and the Fixed-term Parliamentas Act, “Parliamentary Affairs” 2016, vol. 69, No. 1.
 • Schleiter P., Issar S., Constitutional Rules and Patterns of Government Termination: The Case of the UK Fixed-term Parliaments Act, “Goverment and Opposition” 2016, vol. 51, No. 4.
 • Schleiter P., Written evidence, [in:] A Question of Confidence? The Fixed-termParliaments Act 2011, House of Lords, Select Committee onteh Constitution, 12th Report of Session 2019-2021, https://committees.parliament.uk/writtenevidence/465/html.
 • Urbaniak K., Prawo wyborcze do parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [in:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, eds. S. Grabowska, K. Składowski, Zakamycze 2006.
 • Urbaniak K., Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI wieku. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej, Poznań 2019.
 • Urbaniak K., Zasady podziału władzy w Wielkiej Brytanii, [in:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, eds. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
 • Wicks E., The Evolution of a Constitution: Eight Key Moments in British Constitutional History, Oxford 2006.
 • Wieciech T., Rozwiązanie parlamentu w Wielkiej Brytanii na podstawie ustawy o kadencji parlamentarnej z 2011 r., “Przegląd Sejmowy” 2013, No. 3.
 • Wieciech T., Wpływ ustawy o kadencji parlamentu (Fixed-term Parliament Act, 2011) na brytyjski system rządów, [in:] Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, ed. A. Zięba, Kraków 2103.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart