Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Grzegorz Pastuszko
E-mail: gpastuszko@ur.edu.pl
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1494-6409
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 127-137
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.09
PDF: ppk/58/ppk5809.pdf

The article is entirely devoted to the issue of adopting the resumption of voting in the Sejm of the Republic of Poland. It concerns all the aspects of this institution, starting with genesis, through its systemic ratio legis, and ending with the material premises and the procedural mechanism of its application. The main goal is to analyze the normative content of the legal solutions in force in this area and, at the same time, to present selected experiences of political system practice. Focusing on these elements, the author answers the question of necessity of establishing the Article 189 of the Standing Orders of the Sejm, as well as the limits of using the institution of resumption in parliamentary practice. These efforts are accompanied by in-depth reflection on what should be changed in the content of the mentioned provision in order to make resumption an even more effective tool for verifying parliamentary votes.

Reasumpcja głosowania w Sejmie - kilka uwag

Niniejszy artykuł poświęcony jest w całości problematyce uchwalania reasumpcji głosowania w Sejmie RP. Zawarty w nim wywód dotyczy wszystkich aspektów tej instytucji, począwszy od genezy, poprzez jej ustrojowe ratio legis, a skończywszy na materialnych przesłankach i proceduralnym mechanizmie jej stosowania. Zasadniczy cel stanowi tutaj poddanie analizie normatywnego kształtu obowiązujących w tym zakresie rozwiązań prawnych i jednocześnie ukazanie wybranych doświadczeń praktyki ustrojowej. Koncentrując się na tych elementach, autor próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie o zasadność ustanowienia normującego tę materię art. 189 regulaminu Sejmu a także o granice korzystania z instytucji reasumpcji w praktyce parlamentarnej. Podjętemu wysiłkowi badawczemu towarzyszy pogłębiona refleksja nad tym, co należałoby zmienić w treści wskazanego przepisu, tak by uczynić reasumpcję jeszcze bardziej efektywnym narzędziem służącym weryfikowaniu sejmowych głosowań.

REFERENCES:

  • Complak K., Opozycja parlamentarna w obowiązującej i przyszłej Konstytucji, “Przegląd Sejmowy” 1995, No. 2.
  • Kudej M., Komentarz do regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Katowice 1974.
  • Zieleniewski L., Regulamin Senatu na tle regulaminów oraz praktyk izb ustawodawczych w Polsce i innych państwach, Part 1, Warsaw 1933.
  • Marszałek-Kawa J., The Institutional Position of the Sejm of the Republic of Poland after the Accession to the European Union, Toruń 2016.
  • Odrowąż-Sypniewski W., Zagadnienie prawidłowości procedury głosowania na posiedzeniu komisji w dniu 27 marca 2007 r. nad uchwałą w sprawie przyjęcia informacji rządu, Legal opinion of June 1, 2007, [in:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, vol. II, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warsaw 2010.
  • Orłowski M., Byli marszałkowie Sejmu oburzeni brakiem reasumpcji głosowania w sprawie sekretarza PO. „Uzurpacja kompetencji Sejmu”, “Gazeta Wyborcza”, 6.05.2018.
  • Sarnecki P., Komentarz do Art. 189, [in:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ed. A. Szmyt, Warsaw 2018.
  • Szmyt A., Z problematyki prac komisyjnych Sejmu, “Studia Iuridica Lublinensia” 2014, No. 21, pp. 57-58.
  • Wiszowany M.M., Okoliczności uchwalenia ustawy budżetowej w dniu 16 grudnia 2016 r. (druki nr 881, 1094 i 1094 - A) i ich konsekwencje dla ważności podjętej przez Sejm decyzji, [in:] Miscellanea parlamentarne. Praktyka w sferze napięć konstytucyjnoprawnych, eds. K. Grajewski, A. Szmyt, M.M. Wiszowaty, Gdańsk 2017.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart