Author: Tomasz Słomka
E-mail: tomasz.slomka@uw.edu.pl
Institution: University of Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9226-5828
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 167-182
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.13
PDF: ppk/58/ppk5813.pdf

The article concerns the dilemmas of building Polish constitutional identity after 1989. The hypothesis assumes that after the initial twenty years of consolidation and Europeanization of constitutional democracy, there was an attempt at undermining the adopted political order. The policy of the ruling camp after 2015 is a striking proof of this crisis.

Polski porządek konstytucyjny: między konsolidacją a kryzysem

Artykuł dotyczy dylematów budowy polskiej tożsamości konstytucyjnej po 1989 roku. Hipoteza zakłada, że po początkowym, ponad dwudziestoletnim procesie konsolidacji i europeizacji demokracji konstytucyjnej, nastąpiła próba podważenia przyjętego porządku ustrojowego. Znamiennym dowodem tego kryzysu, jest polityka obozu rządzącego po 2015 r.

REFERENCES:

 • Brzozowski W., Obejście konstytucji, “Państwo i Prawo” 2014, No. 9.
 • Chruściak R. (ed.), Konstytucyjno-ustrojowe i prawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dokumenty i materiały (2003-2005), Warsaw 2005.
 • Complak K., Wartości i zasady konstytucyjne: polskie czy europejskie?, [in:] Demokracja konstytucyjna w Polsce, ed. T. Słomka, Warsaw 2019.
 • Działocha K., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), [in:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ed. K. Działocha, Warsaw 2005.
 • Gebethner S., Referendum konstytucyjne - uwikłania społeczne i prawno-ustrojowe, [in:] Referendum konstytucyjne w Polsce, ed. M.T. Staszewski, Warsaw 1997.
 • Gebethner S., W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego. Dylematy i kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP, Warsaw 1998.
 • Górecki D., Ewolucja przepisów dotyczących trybu wyboru prezydenta w polskim prawie konstytucyjnym, “Przegląd Sejmowy” 1996, No. 2.
 • Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, ed. M. Zubik, Warsaw 2008.
 • Kowalska D., Czas dobrej zmiany. Jak rodzi się rewolucja, Warsaw 2018.
 • Kuciński J., O Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Warsaw 2014.
 • Machelski Z., Kilka uwag dotyczących demokratyzacji, podmiotowości państwa oraz rozliczalności w programie i działalności centroprawicy polskiej (przed i po wyborach w 2015 r.), [in:] Państwo w czasach zmiany, eds. M. Pietraś, I. Hofman, S. Michałowski, Lublin 2018.
 • Marszałek-Kawa J., Piechowiak-Lamparska J., Ratke-Majewska A., Wawrzyński P., The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, vol 1, Case Studies, Newcastle 2017.
 • Marszałek-Kawa J., Ratke-Majewska A., Wawrzyński P., The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, vol 2, Comaprative Analysis, Newcastle 2017.
 • Mołdawa T., Konstytucja RP a standardy współczesnego konstytucjonalizmu, [in:] Konstytucja RP. Oczekiwania i nadzieje, eds. T. Bodio, W. Jakubowski, Warsaw 1997.
 • Mołdawa T., Parlament w systemie władz naczelnych Rzeczypospolitej, [in:] R. Chruściak, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, E. Zieliński, Polski system polityczny w okresie transformacji, Warsaw 1995.
 • Piontek E., Konstytucje państw członkowskich w porządku prawnym Unii Europejskiej, [in:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, eds. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warsaw 2009.
 • Słomka T., Europeizacja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w świetle prezydenckiego projektu zmiany konstytucji z 2010 r., [in:] Polska i Europa w perspektywie politologicznej, eds. J. Wojnicki, J. Miecznikowska, Ł. Zamęcki, Warsaw 2020.
 • Szymanek J., Europeizacja ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] Strategie rozwoju Unii Europejskiej, eds. J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk, Warsaw 2010.
 • Tomaszewski W., Kompromis polityczny w procesie stanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 roku, Pułtusk 2007.
 • Wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego związane z prawem Unii Europejskiej, “Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego” 2006, vol. XXIII.
 • Zdziennicki B., Wprowadzenie, [in:] Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, “Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego”, t. XXXII, Warsaw 2009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart