Author: Krzysztof Wygoda
E-mail: krzysztof.wygoda@uwr.edu.pl
Institution: University of Wrocław
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0997-5512
Author: Dariusz Wasiak
E-mail: dariusz.wasiak@wsb.wroclaw.pl
Institution: WSB University in Wrocław
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6057-7475
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 235-244
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.19
PDF: ppk/58/ppk5819.pdf

The purpose of the article is to signal that actions aimed at implementing the principle of social justice (in the context of Article 2 of the Polish Constitution) require the legislator to consider a number of variables. It is particularly about the principle of equality and guaranteeing an appropriate level of security (including social security), as well as respect for acquired rights and trust in the state and law. Legislative actions that result in legitimate securitization of the law may of course lead to the limitation of the principle of social justice, as long as they take into account the objective needs of safety and health protection. The use of inadequate measures by the legislator or the creation of apparent threats and the related fear by the power apparatus will evoke a deep sense of injustice and lead to violent opposition from society.

Prawo w „czasach kryzysu” a sprawiedliwość społeczna - uwagi ogólne w dobie COVID-19

Celem artykułu jest zasygnalizowanie, że działania zmierzające do realizacji zasady sprawiedliwości społecznej (w kontekście art. 2 Konstytucji RP) wymaga od prawodawcy uwzględnienia szeregu zmiennych. Chodzi zwłaszcza o zasadę równości i gwarantowanie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa (w tym socjalnego) oraz poszanowanie praw nabytych i zaufania do państwa i prawa. Działania legislacyjne owocujące uzasadnioną sekurytyzacją prawa mogą oczywiście prowadzić do ograniczenia zasady sprawiedliwości społecznej o ile uwzględniać będą obiektywnie występujące potrzeby bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Użycie przez prawodawcę środków nieadekwatnych lub kreowanie przez aparat władzy zagrożeń pozornych i związanego z tym strachu, będzie wywoływać głębokie poczucie niesprawiedliwości i prowadzić do gwałtownych sprzeciwów społeczeństwa.

REFERENCES:

 • Barankiewicz T., Inkluzywny pozytywizm prawniczy (geneza, rozwój, główne idee), “Państwo i Prawo” 2010, No. 1.
 • Blicharz J., Związek między zasadą równości a zasadą sprawiedliwości społecznej w polskiej Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego: próba spojrzenia ogólnego, “Przegląd Prawa i Administracji” 2018, vol. 114.
 • Le Bon, Psychologia tłumu, Kęty 2007.
 • Domańska A., Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym, Łódź 2001.
 • Hart H.L.A., Legal Positivism, [in:] The Encyclopedia of Philosophy, vol. IV, ed. P. Edwards, New York 1972.
 • Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i system ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2004.
 • Lang W., Wróblewski J., Sprawiedliwość społeczna i nieposłuszeństwo obywatelskie w doktrynie politycznej USA, Warsaw 1984.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D., Social Security as a Factor Contributing to the Evolution of the Political System in Poland after the Parliamentary Elections of 2015, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, No. 4, pp. 79-94.
 • Morawski L., Pozytywizm „twardy”, pozytywizm „miękki” i pozytywizm martwy, “Ius et Lex” 2003, No. 1.
 • Pułło A., Sprawiedliwość społeczna w systemie zasad naczelnych Konstytucji RP, “Państwo i Prawo” 2003, No. 4.
 • Skrzypiec R., W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo-filozofia i działanie, Kraków 1999.
 • Tuleja P., Commentary to art. 2, [in:] Konstytucja RP tom 1. Komentarz, eds. M. Safjan, L. Bosek, Warsaw 2016.
 • Wasiak D., Argument z porządku publicznego jako uzasadnienie technik panoptycznych w dyskursie prawnym, Lublin 2016.
 • Zieliński T., Pewność prawa w stosunkach pracy, “Studia prawnicze” 1998, No. 3.
 • Zieliński T., Prawo do pracy, Zarys systemu. Część I. Ogólna, Warsaw-Kraków 1986.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart