Author: Justyna Ciechanowska
Institution: University of Rzeszów
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6115-0147
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 261-274
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.21
PDF: ppk/58/ppk5821.pdf

The purpose of this study is to discuss the guarantees of independence of the national supervisory authority in the light of the provisions of Regulation 2016/679 and national constitutional and statutory provisions. Ensuring the independence of the supervisory authority is recognized as one of the basic European standards for the protection of personal data. Independence manifests itself in the impossibility of issuing guidelines as to the manner of operation, limiting or eliminating the possibility of interfering with pending proceedings, limiting the impact on staffing. It is the independence of the authority that is intended to ensure the effectiveness and credibility of the supervision of compliance with the provisions on the protection of personal data of individuals.

Niezależność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako gwarancja dla systemu ochrony danych osobowych

Celem niniejszego opracowania jest omówienie gwarancji niezależności krajowego organu nadzorczego w świetle przepisów rozporządzenia 2016/679 oraz krajowych przepisów konstytucyjnych i ustawowych. Zapewnienie niezależności organu nadzorczego uznaje się za jeden z podstawowych europejskich standardów ochrony danych osobowych. Niezależność przejawia się m.in. w niemożliwości wydawania wskazówek co do sposobu działania, ograniczeniu czy wyeliminowaniu możliwości ingerencji w toczące się postępowania, ograniczeniu oddziaływania na obsadę personalną. To właśnie niezależność organu ma zapewnić skuteczność i wiarygodność nadzoru przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych.

REFERENCES:

 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona Danych Osobowych, Komentarz, Warsaw 2015.
 • Bierć A., Ochrona prawna danych osobowych w sferze działalności gospodarczej w Polsce - aspekty cywilnoprawne, [in:] Ochrona danych osobowych, ed. M. Wyrzykowski, Warsaw 1999.
 • Chomiczewski W., Komentarz do art. 34 uwaga 6-8, [in:] Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, ed. D. Lubasz, Warsaw 2019.
 • Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warsaw 2018.
 • Jabłonka-Jankowska K., Komentarz do art. 34 uwaga 6, [in:] Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, eds. M. Kawecki, M. Czerniawski, Warsaw 2019.
 • Jabłoński M., Rola i znaczenie RODO w procesie definiowania gwarancji niezależności i spójności krajowego systemu ochrony danych, [in:] Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, eds. M. Jabłoński, D. Kornobis-Romanowska, K. Wygoda, Wrocław 2017.
 • Jabłoński M., Specyfika systemowych gwarancji niezależności funkcjonowania organów na przykładzie krajowego organu ochrony danych osobowych w Polsce, [in:] Specyfika organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej. Analiza porządków prawnych państw współczesnych, eds. M. Abu-Gholeh, M. Jabłoński, Wrocław 2019.
 • Litwiński P., Komentarz do art. 34 uwaga 5, [in:] Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, eds. P. Litwiński, P. Barta, D. Dörre-Kolasa, Warsaw 2018.
 • RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, eds. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw 2018.
 • Safjan M., Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych w społeczeństwie informatycznym, “Państwo i Prawo” 2002, No. 6.
 • Szydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart