Author: Marta Michalczuk-Wlizło
E-mail: michalczukm@poczta.onet.pl
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2107-881477
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 285-296
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.23
PDF: ppk/58/ppk5823.pdf

The issue of institutionalizing non-heteronormative unions arouses great controversy in Poland and has not yet been legally regulated in any form. The issue of institutionalizing same-sex unions is multifaceted and has an interdisciplinary character. The aim of the article is to analyze selected premises, both legal and ideological, related to the admissibility of institutionalizing the form of relationships of non-heteronormative people.

Dopuszczalność instytucjonalizacji związków jednopłciowych w Polsce. Wybrane problemy

Problematyka prawnego usankcjonowania związków osób nieheteronormatywnych wzbudza w Polsce duże kontrowersje i dotychczas nie została uregulowana w jakiejkolwiek formie. Zagadnienie instytucjonalizacji związków jednopłciowych jest wielopłaszczyznowe i ma interdyscyplinarny charakter. Celem artykułu jest analiza wybranych przesłanek, zarówno prawnych jak i ideologicznych, odnoszących się do możliwości instytucjonalizacji formy pożycia osób nieheteronormatywnych.

REFERENCES:

 • Banaszkiewicz B., Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, No. 3.
 • Banaszkiewicz B., Problem konstytucyjnej oceny instytucjonalizacji związków homoseksualnych, “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, No. 2.
 • Dudek D., Opinia w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich, “Przegląd Sejmowy” 2012, No. 4.
 • Jezusek A., Możliwość instytucjonalizacji związków osób tej samej płci w świetle art. 18 Konstytucji RP, “Przegląd Sejmowy” 2015, No. 4.
 • John Paul II, Encyclical Evangelium vitae, 1995, http://www.vatican.va/content/john-paulii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html.
 • Kowalczyk K., Kościół rzymskokatolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system polityczny. Casus ustawy o związkach partnerskich, “Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW” 2015, No. 4 (20).
 • Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M., Dulko S, Homoseksualizm, [in:] Homoseksualizm w perspektywie interdyscyplinarnej, eds. K. Slany, B. Kowalskiej, M. Śmietany, Kraków 2008.
 • Łętowska E., Woleński J., Instytucjonalizacja związków partnerskich a konstytucja RP z 1997, “Państwo i Prawo” 2013, No. 6.
 • Mączyński A., Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji związków homoseksualnych, [in:] Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, ed. M. Andrzejewski, Toruń 2013.
 • Nazar M., Konkubinat a małżeństwo - wybrane zagadnienia, [in:] Księga jubileuszowa prof. dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego, eds. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. Schulz, Toruń 2008.
 • Nazar M., Niektóre zagadnienia małżeństwa i rodziny w świetle unormowań Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., “Rejent” 1997, No. 5.
 • Pawliczak J., Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo, Warsaw 2014. Piotrowski R., Opinia w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich, “Przegląd Sejmowy” 2012, No. 4.
 • Smyczyński T., Małżeństwo — konkubinat — związek partnerski, [in:] Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, ed. M. Andrzejewski, Toruń 2013.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i stosunki rodzinno prawne, [in:] System prawa prywatnego, vol. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, ed. T. Smyczyński, Warsaw 2009.
 • Sobański R., Związki partnerskie, “Forum Iuridicum” 2003, No. 2.
 • Stusiński J., Historia seksuologii. Zwiastuny myśli seksuologicznej, “Przegląd Seksuologiczny” 2016.
 • Szukalski P., Zachowania homoseksualne i postawy wobec homoseksualizmu. Analiza porównawcza Polski i krajów wysoko rozwiniętych, [in:] Homoseksualizm w perspektywie interdyscyplinarnej, eds. K. Slany, B. Kowalska, M. Śmietany, Kraków 2008.
 • Szydło M., Instytucjonalizacja związków partnerskich w świetle art. 18 i 32 Konstytucji RP, “Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2017, No. 4 (56).
 • Warner C.M., Confessions of an Interest Group. The Catholic Church and Political Parties in Europe, New Jersey 2000.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warsaw 2008.
 • Wyrzykowski M., Publiczne a prywatne w wykładni konstytucyjnej na przykładzie art. 18 Konstytucji RP, [in:] Interes publiczny a interes prywatny w prawie, ed. T. Giaro, Warsaw 2011.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart