Author: Damian Wicherek
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1710-0820
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 297-306
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.24
PDF: ppk/58/ppk5824.pdf

The article analyzes the election programmes of the two largest political parties in Poland, namely, Law and Justice and the Civic Platform (Civic Coalition) from the 2019 parliamentary elections, referring to the proposals of these parties to change the functioning of the state, in particular the scope of legislative, executive and judicial power. The conclusion summarizes the presented programme proposals, considering whether their implementation would be possible under the current political conditions.

Reforma Państwa według Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej w programach wyborczych z wyborów parlamentarnych w 2019 r.

W artykule dokonano analizy programów wyborczych dwóch największych partii politycznych, czyli Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej (Koalicja Obywatelska) z wyborów parlamentarnych w 2019 roku odnosząc się do propozycji tych partii dotyczących zmiany funkcjonowania państwa, w szczególnościzakresu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W zakończeniu podsumowanoprzedstawione propozycje programowe z uwzględnieniem tego, czy ich wprowadzenie było możliwie w obecnychwarunkach politycznych.

REFERENCES:

  • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu, Warsaw 2010.
  • Kryszeń G., Prawo wyborcze do parlamentu. Status prawny posłów i senatorów, [in:] Prawo konstytucyjne, ed. M. Grzybowski, Białystok 2009.
  • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
  • Miernik R., Reformy Prawa i Sprawiedliwości - nowy kierunek rozwoju państwa czy skuteczna strategia wyborcza?, “Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2018, vol. 20.
  • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Komentarz, komentarz do art. 98 Konstytucji RP, Warsaw 2013.
  • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997, Warsaw 2009.
  • Tyrała M., Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy - na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2018, No. 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart