Author: Katarzyna Dunaj
E-mail: katarzyna.dunaj@up.krakow.pl
Institution: Pedagogical University of Krakow
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4788-6019
Author: Bogdan Fischer
E-mail: bfischer@fischer.biz.pl
Institution: Pedagogical University of Krakow
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1893-5870
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 343-354
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.28
PDF: ppk/58/ppk5828.pdf

The adoption of the UE Directive on Open Data and Re-use of Public Sector Information gives rise to necessity of its implementation by the Member States of the European Union. The process of implementing the Directive in Poland has also a significant constitutional value, because - according to the authors of this article - its content is realization of the principle of the common good (Article 1 of the Constitution of the Republic of Poland: “The Republic of Poland shall be the common good of all its citizens”). This is because data sharing has not only economic value, allowing the entity using access to public information to achieve a financial benefit, but also in other areas, where, in principle, both parties (a person and public authority) benefit from such action. Therefore, the role of public authorities should be to ensure the widest possible access to public sector information in order to implement the constitutional principle of the common good.

Dostęp do informacji sektora publicznego w perspektywie konstytucyjnej zasady dobra wspólnego

Przyjęcie Dyrektywy w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego rodzi konieczność jej implementacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Proces implementacji Dyrektywy ma w Polsce również doniosły walor ustrojowy, ponieważ - zdaniem autorów niniejszego artykułu - jej treść stanowi realizację zasady dobra wspólnego (art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli). Współdzielenie danych ma bowiem nie tylko walor ekonomiczny, pozwalający podmiotowi korzystającemu z dostępu do informacji publicznej na osiągnięcie korzyści finansowej, ale również w innych obszarach, gdzie co do zasady obydwie strony (jednostka i władza publiczna) czerpią korzyść z tego procesu. Dlatego zadaniem rządzących powinno być zapewnianie jak najszerszego szerszego dostępu do informacji sektora publicznego w imię realizacji konstytucyjnej zasady dobra wspólnego.

REFERENCES:

 • Brzozowski W., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, “Państwo i Prawo” 2006, No. 11.
 • Fischer B., Piskorz-Ryń A., Sakowska-Baryła M., Wyporska-Frankiewicz J., Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Warsaw 2019.
 • Jabłoński M., Jawność działania władz publicznych jako dobro wspólne, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, No. 1.
 • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warsaw 2016.
 • Krzemińska A., Zabezpieczenie i ponowne wykorzystanie dokumentacji badań naukowych (tzw. surowych danych) - teoria i praktyka, [in:] Archiwa w nauce, nauka w archiwach, eds. D.K. Rembiszewska, K.K. Szamryk, Białystok 2016.
 • Lewaszkiewicz-Petrykowska M., Dobro wspólne versus konstytucyjne prawa i wolności jednostki, “Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego” 2003, vol. XVII.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Dobro wspólne jako kategoria normatywna, “Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica” 2009, vol. 69.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Państwo jako dobro wspólne - czy obywatele muszą być altruistami?, [in:] W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, eds. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warsaw 2012.
 • Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warsaw 2012.
 • Piechowiak M., Solidarność - w poszukiwaniu ideowej tradycji interpretacyjnej tej kategorii konstytucyjnej, [in:] Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki, ed. A. Łabno, Warsaw 2012.
 • Prokop K., Zakres podmiotowy prawa dostępu do informacji publicznej w świetle art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, [in:] Dostęp do informacji publicznej - wybrane zagadnienia, ed. W. Koński, Płock 2011.
 • Szustakiewicz P., Zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej, “Prawo i Środowisko” 2011, No. 4.
 • Trzciński J., Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, [in:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, eds. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, Warsaw 2005.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warsaw 2008.
 • Zdyb M., Dobro wspólne w perspektywie artykułu 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, eds. F. Rymarz, A. Jankiewicz, Warsaw 2001.
 • Zubik M., Refleksje nad „dobrem wspólnym” jako pojęciem konstytucyjnym, [in:] Prawo a polityka, ed. M. Zubik, Warsaw 2007.
 • Zubik M., Sokolewicz W., Commentary to Article 1, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. I, eds. L. Garlicki, M. Zubik, Warsaw 2016.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart